Domein De Hees

Ankerplaats ID:A10010

Omschrijving

Het domein ‘De Hees’ betreft een van oudsher bestaand herengoed, dat toebehoorde aan de heer die de streek bezat en bestuurde. Het landschap bestaat uit een centraal bebost gebied rond het jachtkasteel ‘de Hees’, gelegen binnen een open agrarische omgeving in de gemeente Rijkevorsel. De grenzen van de ankerplaats worden gevormd door wegeninfrastructuur met de Houtelweg in het noorden, de Gammel in het oosten, de Korenblokweg in het zuiden en tot slot de Sint-Lenaartsweg in het westen. Reeds rond 1500 werden de namen ‘de Heze’ en ‘Heeshof’ voor de locatie van het huidige domein gebruikt, maar het betroffen op dat ogenblik nog woeste gronden. Het huidige landschapsbeeld van de ankerplaats ‘Domein de Hees’ ontstond door ontginning van de oorspronkelijke heidegronden in de 18de eeuw. Terwijl de meeste ontginningen in de streek werden uitgevoerd met het oog op het creëren van landbouwgronden, gebeurde het hier in functie van de aanleg van een jachtgebied. Op de Graaf de Ferraris kaart hekennen we het stervormige patroon, opgebouwd uit 16 brede dreven, die vanuit een centraal punt als stralen in de omgeving doordringen. Twee cirkelvormige dreven, die samen met een ringvormige slotgracht een concentrische aanleg vertonen, vormen de onderlinge verbinding. Het geheel wordt omgeven door een ruitvormige dreef, die in het noordoosten en noordwesten verder gezet wordt via andere, parallelle dreven. Zuidwaarts bleef het bos buiten de ruit beperkt tot één enkele parallelle dreef in het zuidoosten en een kleine uitstulping in het zuidwesten. Als geheel werd een overzichtelijke en functionele structuur verkregen, die gunstig was voor de jacht. De aanleg van het domein drong toen veel dieper door in het landschap dan vandaag. De enige niet beboste zones in de omgeving van het ‘Heesbos’ betroffen een aantal landbouwgronden in het noorden en noordoosten van de ankerplaats. Het meest zuidelijke deel van het landschap bestond op dat moment nog steeds uit heide, met enkele hoeven omgeven door weilanden en akkers met hagen en kleine bosjes. Met de ontginning van dit gebied zou pas in de tweede helft van de 19de eeuw worden begonnen en dit dan ten behoeve van de uitbreiding van het agrarisch gebied. Op de Vandermaelen kaart is de toestand goed vergelijkbaar met die van bij de Ferraris, uitgezonderd de inmiddels gegraven en nu nog steeds bestaande vijver en twee in weilanden omgezette bospercelen. De militair geografische kaart geeft een weergave van het domein in het begin van de 20ste eeuw. De landbouwactiviteit is op dat moment reeds sterk toegenomen; grote delen van de heide- en bosgronden zijn omgezet naar akkers en weilanden. In het centrale Heesbos bleven de ingrepen beperkt tot de omzetting van slechts enkele percelen aan de randen van het bos, zodat het domein zijn identiteit kon behouden. De belangrijkste wijzigingen die het domein sedert het begin van de eeuw heeft ondergaan, zijn dus een toename van de landbouwactiviteiten, met als gevolg ontbossing, gedeeltelijke versnippering van het gebied, uitbreiding van de hoevebouw en vervaging van het drevenpatroon. Tevens was het gebied als gevolg van ruilverkaveling onderhevig aan schaalvergroting, waardoor de oorspronkelijke structuur van de percelering deels verloren ging. Het Heesbos is vandaag gereduceerd tot de zone binnen de ruit met nog enkele uitdijingen. De ringgracht werd op het einde van de jaren 70 gedeeltelijk gedempt. In 1757 werd in het centrum van het aangeplante bos een stervormig jachtkasteel of paviljoen gebouwd. Het betreft een vrij symmetrisch opgebouwd kasteeltje dat door haar vormgeving en architectuur een eenheid vormt met het omliggende landschap. Oorspronkelijk werd het gebouw gekenmerkt door vele vensters en buitendeuren die toelieten het gebied gemakkelijk te overzien, maar om te ontkomen aan een belastingswet op deuren en vensters tijdens de Franse Republiek, werden vele van deze openingen op het einde van de 18de eeuw toegemetst. Tijdens WO II werd het paviljoen zwaar gehavend waarop het in 1946 gerestaureerd en vergroot werd. Later werd het dan omgebouwd tot privé-woning, waarbij twee veranda’s tussen de vleugels werden ingevoegd. Verder vinden we binnen de grenzen van de ankerplaats als cultuurhistorisch waardevolle gebouwen een boswachtershuisje, de hoeve Louisa en een bakhuisje, die allen teruggaan tot eind 19de of begin 20ste eeuw. De aanwezigheid van verschillende biotopen zoals bos, dreven, natte weilanden en vennen binnen het domein resulteert in een esthetisch en ecologisch waardevol landschap met een belangrijke functie voor een heleboel dier- en plantensoorten. Het boscomplex met de talrijke dreven vertegenwoordigt bovendien een hoge dendrologische waarde.

Landschapswaarden

Wetenschappelijke waarde

De aanwezigheid van verschillende biotopen zoals bos, dreven, natte weilanden en vennen resulteert in een ecologisch waardevol geheel. Deze variatie aan biotopen heeft als landschap immers met een belangrijke functie voor een heleboel dier- en plantensoorten. Het boscomplex met de talrijke dreven vertegenwoordigt een hoge dendrologische waarde.

Historische waarde

Bij Ferraris (1777) herkent men reeds het stervormig, bebost domein dat het resultaat was van de ontginning van de heide ten behoeve van een jachtbos voor de heren van Hoogstraten. Door de latere omvorming van bos naar akkers en weilanden ontstond het nu open landschap dat het domein omgeeft. Het zuidelijk deel van de ankerplaats was bij Ferraris nog heide met vennen. Het ontginningspatroon van de heide en vooral de historische wegenstructuur is er nog goed bewaard. In het centrum van de ankerplaats bevindt zich het kasteel ‘Heeshuis’, dat gekenmerkt wordt door een stervormige architectuur die aansluit op het omliggende park en waarvan de oorsprong teruggaat tot 1757. Na de tweede wereldoorlog onderging het kasteel een grondige restauratie. Andere vermeldenswaardige gebouwen zijn het boswachtershuisje, de hoeve Louisa en het bakhuisje, die allen teruggaan tot eind 19de of begin 20ste eeuw.

Esthetische waarde

Het goed bewaarde boscomplex met een opvallend drevenpatroon rond het kasteel de Hees, vormt samen met het omliggende agrarisch gebied een esthetisch waardevol geheel.

Sociaal-culturele waarde

In 1974 liet de heer van Hoogstraten ten behoeve van de werkgelegenheid de heide ontginnen en bebossen. Het landschap rondom het kasteel de Hees ontstond daarbij als pronk- en jachtbos voor de heren van Hoogstraten. De stervormige drevenstructuur die tot ver in het omringende landschap doordrong, was een weerspiegeling van de macht en de menselijke invloed op een grote omgeving.

Ruimtelijk-structurerende waarde

De ruimtelijk-structurerende waarde van Domein de Hees wordt vooral bepaald door de typerende aanleg volgens een stervormig patroon, opgebouwd uit 16 brede dreven, die vanuit een centraal punt als stralen van een grote cirkel uitlopen in het landschap. Rond het centrale punt liggen 2 cirkelvormige dreven die instaan voor de onderlinge verbinding van de 16 stralen. Het geheel wordt afgebakend door 4 dreven in ruitvorm, wat resulteert in een (voor de jacht) overzichtelijke en functionele structuur.

Landschapselementen en opbouwende onderdelen

Geomorfologie/hydrografie

Microreliëf:
 • microreliëf
Moerassige gronden:
 • ven

Elementen van bouwkundig erfgoed, nederzettingen en archeologie

Koeren en hovingen:
 • hof
Kastelen, landgoederen en aanhorigheden:
 • kasteel
 • boswachterswoning
Landbouwkundig erfgoed:
 • hoeve
 • schuur
 • stal

Louisa-hoeve

Andere:

Elementen en patronen van landgebruik

Puntvormige elementen:
 • solitaire boom
Lijnvormige elementen:
 • dreef
 • bomenrij
 • houtkant
Kunstmatige waters:
 • poel
 • vijver
Bos:
 • naald
 • loof
 • middelhout
 • hooghout

Opmerkingen en knelpunten

Als knelpunt vermelden we een tuincentrum in het westen en enkele niet meer typische woningen langs de randen van het gebied.