R40047: Land van Nevele

Verstoring:

Herkenbaarheid: 1

Samenhang: 2

Gaafheid: 1

Historische waarde:

Grootste erfgoedwaarde van de relictzone is de archeologische waarde: Lotenhulle Land van Nevele: grafheuvels uit de bronstijd en een Romeinse site. Cultuurlandschap van de 12de eeuw, ontginning van koutergronden. Toestand op Ferraris: overwegend bosgebied met kleine percelen en perceelsranden. Idem op de kaart van Vandermaelen.

Esthetische waarde:

Gelegen in een typisch kouterlandschap met een grote openheid. Enkele kleine percelen bos te herkennen. Vrij regelmatige percelering, zowel akker- als weiland.