R24004: Markvallei

Verstoring: Spoorweg Gent - Charleroi

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Puinwaaiers van de zijbeken, fossiele meanderbochten.

Historische waarde:

Pas na Van der Maelen werden in de meersen stroomopwaarts Galmaarden bomenrijen als perceelsrandbegroeiing aangeplant. Slechts enkele percelen werden na begin 1900 bebost. De aanplantingen stroomafwaarts Galmaarden zijn na 1975 aangeplant. Het vormt echter met haar bomenrijen langs heen de perceelsranden een geheel met de rest van de Markvallei Arduinbos: ook aanwezig op Ferraris en Vandermaelen, huidige oppervlakte wel kleiner.. Ten tijde van Ferraris lagen er in de vallei ten westen van Galmaarden akkers die nadien omgezet werden in weiden. De lintbebouwing parallel met de Mark werd reeds door Ferraris gekarteerd.

Esthetische waarde:

Langsheen de Mark staan er enkele prachtige vierkantshoeves en vier watermolens.Het lineair groen en het microreliëf in de vallei contrasteren met het omliggende en zijn sterk structuurversterkend.

Beleidswenselijkheden:

Ongedaan maken van de rechttrekking van de Mark k karakter door vermijden van nieuwe versnijdingen van de vallei.