R27006: Gete-vallei met haar beemden

Verstoring: De stortputten ten noordoosten van Tienen. De E40 te Overlaar. Populieraanplantingen.

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 3

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Opgraving van Romeinse villa.

Historische waarde:

Ten tijde van Ferraris bestond het alluvium hoofdzakelijk uit beemden met perceelsrandbegroeiing. Her en der waren enkel beboste percelen. Vanaf de tweede helft van de 19 eeuw werden er meer beemden omgezet in populieraanplantingen en werd de perceelsrandbegroeiing gerooid tussen de beemden.Het betreft een vrij extensief landbouwgebied gelegen langsheen de Melsterbeek zo blijkt bij kaartvergelijking (Ferrariskaart en Kadastrale reductie enerzijds, actuele luchtfoto’s ander-zijds) herkenbare oude perceels-structuur en oude hoeven. Historisch stabiele percelering komt vooral voor ten noorden en ten zuiden van Bloemendaal en te Ertsenrijk. Gettebeemden ten Noordoosten van Tienen: de spoorweg tussen Tienen en Diest en Zoutleeuw werd in de tweede helft van de 19de eeuw aangelegd en buiten dienst gesteld in 1962. Door de aanleg van een fietspad op de oude spoorbedding werd het een geïntegreerd deel van het landschap. Overlaar: Restanten van perceelsrandbegroeiing die tussen Ferraris en Van der Maelen aangeplant werd. Kasteel van Bets: Het uitzicht van de omgeving van het kasteel dateert van voor Van der Maelen, het kasteel is veel ouder. Het bos aan de Kropbeek is ouder dan 230 jaar (cf. Ferraris) de rest is recenter. Ouraan is landschappelijk weinig gewijzigd behalve dat na Van der Maelen de weg naar Halen door het gebied werd aangelegd. Roel:Nog een vrij goed bewaard beemden landschap met houtkanten. De weg Glabbeek-Budingen na 1900 aangelegd. Grote Gete tussen Ganzendries en Drieslinter:beemden met opgaande bomenrijen die sinds F. niet wijzigden. Bewoning rond de 2 gehuchten wel wat toegenomen. Grote Gete tussen Drieslinter en Budingen: Beemdenlandschap dat wel enige wijzigingen onderging de laatste 230 jaar: opdeling van uitgestrekte beemden na Ferraris, perceelsrandbegroeiing verdween de laatste 50 jaar, omzetting van een aantal beemden naar akkerland, boomaanplantingen tussen S’hertogengracht en de Grote Gete na 1958. Gete tussen Zoutleeuw en kasteel van Geetbets: De beemden werden pas na Ferraris opgedeeld met perceelsrand- begroeiing. Omstreeks 1948 (cf. MGI) was het netwerk, vnl. bomenrijen, het dichtst, nadien zijn veel bomenrijen gerooid. Kasteel Ter Lenen, tot na Van der Maelen een hoeve. De Grazenwinning en de Segeraathoeve één van de weinige woningen in het alluvium. Wegennet weinig gewijzigd, wel een weg tussen Geetbets en Rummen aangelegd na Ferraris. De vijver langsheen de Gete zijn recent (na MGI).Ten zuiden van Zoutleeuw net voorbij de spoorweg wijzen sommige perceelsvormen nog naar de citadel die er t.t.v. Ferraris aanwezig was. Omgeving van Kasteel van Rummen: typisch ontginningslandschap vanuit de centrale hoeve langsheen de ontginningsweg, cf. blokvormige percelen. Deel van akkers omgezet in laagstamboomgaard gepaard met 2 moderne landbouwinfratstructuur. De perceelsrandbegroeiing gedurende de laatste 50 jaar sterk geminderd, gevolg: typisch ontginningspatroon veel moeilijker te herkennen is. In vroeger Warande Bos(cf. F.) nog de sporen van een kasteel/burcht. Graasbeek: meer gesloten landschap; Ferraris: beemden met houtkanten, recent populieraanplantingen. Sint-Odulfusbeek: De beemden werden na Ferraris langzaam bebost. De hoger gelegen akkers met hun talud en de holle wegen vormen een opening in het langs beide zijden gesloten landschap. Molenbeek: perceelsrandbegroeiing en perceelsstructuur bewaard t.o.v. MGI (kleiner geworden t.o.v. F.). Kleine Gete tussen Gussenhoven en Neerhespen: vaak dwars op de rivier rechthoekige perceelsvormen met perceelsrandbegroeiing van ten tijde van Ferraris nog herkenbaar in het landschap, soms nog opgedeeld. Wissbos: beemden werden sinds Van der Maelen perceelsgewijs bebost.

Esthetische waarde:

Een mooi beemden landschap met nog heel wat perceelsrandbegroeiing. Ter hoogte van Oplinter staat aan de rand van de vallei de prachtige gebouwen van de vroegere Maagdendalabdij .

Beleidswenselijkheden:

Herwaardering van de beemden en haar weide vegetatie gekoppeld aan een heraanplanting en onderhoud van perceelsrandbegroeiing