R30010: Oude Hazegraspolder en Golfplein Knokke-Heist

Verstoring:

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 2

Gaafheid: 3

Wetenschappelijke waarde:

Het golfplein is een uitgesterkt duingrasland met verspreid enkele dennenaanplantingen. Langs de oostzijde is er struweelontwikkeling. De graslandvegetatie die eer vrij zuur karakter heeft is een typisch duingrasland. Blinkaartbos ook gelegen in een “oud duingebied” namelijk de Blinkaartduinen. Vormt een ecologisch geheel samen met de Oude Hazegraspolder en de Kalfsduinen-golfterrein. Het westelijke deel van de Oude Hazegraspolder bestaat uit restanten van de fossiele zeereep en vormt een klein ingesloten duinmasiief. Verder bestaat de polder uti een door duinzand onderstoven strandvlakte en een lichtgolvend duinenmassief langs de Graafjansdijk.

Historische waarde:

De Oude Hazegraspolder wordt in 1627 opnieuw bedijkt en ingepolderd (bouw van de Sint-Paulusdijk). Het golfplein werd aangelegd in het begin van de 20ste eeuw in de Brabantse en Blinkaartpanne en later uitgebreid naar het zuidwesten tot aan het Magere Schorre. Eerste bebossing van het Blinkaartbos dateert van omstreeks 1890. Tot dan waren deze duinen vrij mobiel en werden ze door de wind geremanieers. De Oude Hazegraspolder werd eeuwenlang door de Blinkaartduinen afgesnoerd van de toenmalige strandvlakte. Door het in 1626 uitgraven van de Paulusvaart en opwerpen van de Paulusdijk werd de Hazegrasschorre definitief van de zee afgezonderes.

Esthetische waarde:

Open landschap met vrij kleine percelering, resten van perceelsranden nog gedeeltelijk bewaard. Verspreide bebouwing, verschillende percelen bos aanwezig.

Beleidswenselijkheden:

  • behoud en bescherming van de resterende natuur- en geomorfologische

relicten; - duidelijke compartimentering in gescheiden gebruikszones met sterk verschillende dynamiek; - permanente monitoring van de begrenzingen en wisselwerkingen tussen de verschillende gebruikszones; - accentueren van de identiteit tussen de verschillende subeenheden.