R30080: Vijvergebied Dikkebus

Verstoring:

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Dit gebied ligt aan de voet van de West-Vlaamse heuvels en vormt een uitgehold bekken, dat naar Ieper toe meer afhelt.

Historische waarde:

Hoofdstructuur grotendeels volgens 18de eeuw (richting percelering, wegen, beken). Op de kaart van Ferraris bevinden zich “moerassige weiden”. De weidepercelen vormen dan langgerekte stroken die omsloten zijn door hagen. Opgaande bomen lijnen de wegen af. Talrijke bomen bevinden zich rondom de boerderijen. Vijver is gevormd door het afdammen van de Grote Kemmelbeek en functioneert al vanaf de middeleeuwen in de drinkwatervoorziening van de stad Ieper. Tijdens WOI vormt het gebeid het toneel van talrijke veldslagen en het hele gebied wordt als het ware omgewoeld : alle bomen, hagen en boomgaarden verdwijnen hierdoor. Verschillende militaire begraafplaatsen, monumenten, mijntrechters en loopgraven refereren naar WOI. Er is een grote dichtheid van goed bewaarde oorlogsrelicten zowel boven- als ondergronds, getuigen van WOI (fenomenen van nationaal en internationaal belang).

Esthetische waarde:

Open landschap, wijdse panoramische zichten in vele richtingen. Vlak tot zacht golvend landbouwgebied met gemengd landgebruik, zeer weinig tot geen perceelsrandbegroeiing, sterk verspreide alleenstaande bebouwing en kleine lage kerndorpen, grote strookvormige percelen. Erfbeplanting en bomenrijen langs enkele wegen en beken brengen wat afwisseling. Percelering overwegen groot en langgerekt gelegen op de natte gronden rond de vijver.

Beleidswenselijkheden:

Vrijwaren landelijk karakter met verspreide boerderijen in een open landbouwlandschap, bufferen van industriële en commerciële complexen in de open ruimte rond de kleinstedelijke kernen, behoud van de silhouetten van de steden en dorpen als blikvanger