R30001: Duinen Oostkust

Verstoring:

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Smalle strook zeereepduinen, relatief recent ontstaan (14de eeuw) tegen een stelsel van zeewerende dijken. De duinen bestaan uit kalkrijk duinzand. Duidelijke visuele overgang van duinen naar polders. Voorkomen van plantensoorten kenmerkend voor de duinen en kalkgraslanden.

Historische waarde:

Historische duinbeplanting. Strijd tegen overstromingen.

Esthetische waarde:

Panoramische zichten naar de zee kijkend, gerichte vergezichten naar de Polders, gaaf doorkijkpunt ter hoogte van Vosseslag. Duinen vormen kleine compartimenten tussen de bebouwing, uniek landschap met grote herkenbaarheid en markante terreinovergangen.

Beleidswenselijkheden:

Behoud en bescherming van de duinen (geomorfologisch en ecologisch). Maximaal behoud van de natuurwaarden verbonden aan het biotoop duin. Tegengaan van erosieschade aan de zeereepduinen t.g.v. overbetredingen.