R10045: Brechtse Heide

Verstoring:

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Historische waarde:

Kooldriespark natuurreservaat en beschermd landschap Brechtse Heide: bebost gebied met waterpartijen (vroegere ontginningsputten van klei) en aansluitend landbouwland met restanten van opgaande begroeiing (cf. MGI). Kooldries is kleiontginningsgebied dat morfologisch eerder bij R10048 hoort.