R10107: Ontginningsblok Kievitheide, Hooibeekheide, Steenheide en Stoktse Heide

Verstoring: Verspreide bebouwing, industrie en verkavelingen dringen op verschillende plaatsen binnen.

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 3

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Reivennen: ven op hoogste punt in omgeving van Geel gelegen waardoor het alleen door regenwater gevoed wordt (geen grondwaterstromingen of kwel); water rust op ondoordringbare laag in ondergrond (ijzeraanrijkingshorizont); hoge potentiële vegetatiewaarde.

Historische waarde:

Breeven: herkenbare en relatief gave perceelsstructuur en wegenpatroon (cf. MGI); hoofdzakelijk bebost; open cultuurland heeft vroeger gesloten karakter verloren (cf. MGI). Bosheide (cf. Vandermaelen): bij Ferraris (‘Gemeinte van Geel’) en Vandemaelen heide; bij MGI bebossing; toenmalig bos is nu open akkerland (ven is verdwenen) met herkenbare perceelsstructuur (cf. MGI); aansluitend op vallei van de Kleine Nete. Prinsenpark: bij Ferraris en Vandermaelen heide (respectievelijk ‘Gemeinte van Geel’ en ‘Geelsche Heide’); parkstructuur is goed herkenbaar en enkele vennen zijn nog bewaard (cf. MGI); aansluitend akkerland tussen resterende ontginningsdreven gelegen heeft schaalvergroting ondergaan (cf. MGI). Kievitheide: bij Ferraris nog heide; bij Vandermaelen aanzet tot systematische ontginning van heide met duidelijk dambordvormig patroon; nog grotendeels bebost en dambordvormig patroon van ontginningswegen is nog goed herkenbaar (cf. MGI); opvallend is Kievithoeve en toenemende bebouwing in open akkerland. Zandbergen-Steenheide: bij Ferraris en Vandermaelen heide; bosstructuur nog goed herkenbaar (cf. MGI), doch aangetast door industriële complexen. Stoktse Heide-De Bleken-Reivennen: bij Ferraris en Vandermaelen heide; bij Vandermaelen reeds aanvang van systematische ontginning (ontginningswegen reeds aangelegd); ontginnings(wegen)patroon is nog goed herkenbaar en grotendeels nog gaaf (cf. MGI); echter in zuidwestelijk deel sterke verstoring door industrie en verkavelingen. Achterbosheide: bij Ferraris en Vandermaelen heide; bosrestanten met vaag herkenbaar ontginningspatroon (cf. MGI); zwaar verstoord door Studiecentrum voor Kernenergie. Archeologische vondst: Neolithische site in Achterbosheide (strekt zich uit in naburige relictzone R10116).

Esthetische waarde:

Systematisch aangelegd bosgebied accentueert de plaats van vroeger heidegebied; ontginningspatroon is grotendeels intact. Reivennen: gunstige ligging in omgeving, groot ven en gradiëntsituaties (overgang van ven in vochtige en droge heide) geven hoge esthetische waarde.

Beleidswenselijkheden:

Vrijwaren van verdere bebouwing en van ruilverkavelingswerken; versterken van bosstructuur.