R10027: Meerselse Bergen en Rommenbos

Verstoring: Het gebied is verstoord door de E10-put en verkavelingen en ten dele door ruilverkavelingswerken (RVK Meerle).

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Historische waarde:

Meerselse Bergen en Rommenbos: bij Ferraris open heidegebied met enkele kleine vennetjes; bij Vandermaelen was ‘Eyndsche Heyde’ hoofdzakelijk heidegebied, waren de ‘Hot Putten’ (huidig Rommenbos) reeds bebost en de huidige Meerselse Bergen nog heide; Rommenbos en Meerselse Bergen zijn sedert MGI volledig bebost; de wegstructuur tussen Meer en Meersel (en in het bijzonder binnen het betreffende gebied) is nagenoeg onveranderd (cf. Ferraris); de akker- en weilandpercelen hebben wel een schaalvergroting ondergaan. Het gebied grenst aan de Markvallei waarvan het eertijds gesloten meerslandschap volledig verdwenen is. Het Rommenbos en de Meerselse Bergen zijn gespaard gebleven van ruilverkavelingswerken.

Esthetische waarde:

Een hoger gelegen gesloten landschap palend aan de Markvallei.