R10002: Kalmthoutse Hoek en Hemelrijk

Historische waarde:

Hemelrijk en Peerdenhoek: in vergelijking met Vandermaelen en MGI is er van de oorspronkelijke ontginningsstructuur nauwelijks iets overgebleven, m.u.v. enkele hoofddreven. Het gesloten karakter daarentegen bestaat nog steeds en dit door kleine bosjes en een afwisseling van opgaande perceelsrandbegroeiing met open stukken akkerland. Het Peerdenhoekven sluit aan op een Nederlands kanaal ‘de Zoom’. Toponiemen als Peren Ven, Pape Gat, enz. (cf. Vandermaelen) wijzen op een vroeger moerassig gebied. Essenhoek of ‘Calmthoutschenhoek’ (cf. Ferraris, Vandermaelen en MGI) - Groenendries: rondom Essenhoek is veel turf gestoken, in aansluiting op het gebied Huijbergen (Woensdrecht). De hoofdlijnen van de inrichting zijn nog herkenbaar en strekken van Huijbergen tot Essen. Enkele lijnen in het landschap komen overeen met voormalige turfvaarten. Enkele vaarten op de grens dateren al van 1264, de overige zijn eerder van 1500-1600.

Esthetische waarde:

Essenhoek - Groenendries: vrij open landschap met verspreide bebouwing en enkele mooie gehuchten (o.a. Schoelieberg); restanten opgaande perceelsrandbegroeiing en enkele dreven (o.a. stuk N125 Essenhoek- Huijbergen) zorgen voor een half-open landschap; blokvormige en willekeurige percelen en grotendeels bewaarde wegenstructuur zoals bij Ferraris en MGI.

Sociaal-culturele waarde:

In 1264 werd Huijbergen ter ontginning uitgegeven door de heer van Breda. Het dorp moest in 1269 klaar zijn. De ontginning strekte zich uit tot Essen.

Beleidswenselijkheden

Verstoring: Zuidelijke deel Hemelrijk is reeds volgebouwd.