R10100: Vallei van de Nijlense Beek en aanpalend bosgebied

Verstoring: Ter hoogte van Nijlen is er oprukkende bebouwing en in oosten van relictzone neemt industrie meer en meer plaats in.

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 3

Gaafheid: 2

Historische waarde:

Nijlense Beekvallei: valleigronden hebben goed herkenbare structuur (cf. MGI); bosrestanten komen nog voor (cf. MGI). Kleine Beekvallei: bosrestanten en opgaande begroeiing herinneren aan eertijds gesloten landschap (cf. MGI). Bouwelse Loopvallei: ter hoogte van Blokt zijn langgerekte percelen (met perceelsrandbegroeiing) nog relatief gaaf (cf. MGI); ter hoogte van Hakenloop slechts vaag herkenbare perceelsstructuur en wegenpatroon (cf. MGI), randbegroeiing is tevens verdwenen. Moerloopvallei: langgerekte perceelsstructuur met kleine restantjes opgaande perceelsrandbegroeiing; structuur van Moerbroek (cf. Vandermaelen en MGI) is nog vaag herkenbaar; aan oostzijde wordt gebied verstoord door industrie.

Esthetische waarde:

Vrij intacte vallei met grote oppervlakten relatief gave beemdenstructuur en bosrestanten; gesloten karaker is nagenoeg behouden. Vallei is vrijwel over volledige tracé te volgen.

Beleidswenselijkheden:

Vrijwaren van bebouwing; behoud beemdenstructuur en bosrestanten.