Schuddebeurze

Ankerplaats ID:A30009

Omschrijving

Deze ankerplaats ligt ten oosten van Lombardsijde (gem. Middelkerke) en ten zuiden van Westende (gem. Middelkerke). Het knaal Plassendale-Nieuwpoort vormt de zuidelijke grens. In deze ankerplaats ligt een overgangszone tussen duinen en polders die echter landschappelijk beperkt tot uiting komt. Het noordwestelijke zandige gedeelte was vroeger een binnenduinencomplex dat zich na de Duinkerke-I-transgressie heeft gevormd. Deze duinen zijn lang beïnvloed geweest door erosie en begrazing, én worden omwille van hun licht golvend karakter “kopjesduinen” genoemd. In dit gebied kwam en komt heidevegetatie en schrale graslandvegetatie voor door de begrazing en door de voedselarme ontkalkte ondergrond (zoals in de veldgebieden). Deze oude duinen kunnen als historisch permanent grasland bestempeld worden. De westelijke graslanden vlakbij Lombardsijde kennen nog enkele knotbomenrijen. Het zuidelijke gedeelte behoort tot de polders en ligt frequent onder akkerland. Hier zorgen talrijke sloten en grachtjes met rietbegroeiing voor de afwatering van het gebied. De Schuddebeurzebeek is de voornaamste afwateringsader voor het gehele gebied. Geheel het gebied vertoont microrelïef dat te wijten is aan bominslagen van voornamelijk WOI, aan vergravingen en afgravingen,… De Duitsers hebben hier tijdens WOII een verdedigingslinie gebouwd met bunkers, loopgrachten en munitiedepots. Het gebied wordt eveneens gekenmerkt door een lage bebouwingsdichtheid. De weinige bebouwing komt verspreid voor en bestaat uit enkele grote hoeves (vb. de beide Bamburghoeves) en enkele kleinere woningen van minder belang. De schuur van de kleine Bamburghoeve valt enorm op in het landschap door zijn grootte en de rode deuren, luiken en dak. De Bamburghoeve was een “uithoeve” van de St-Pietersabdij van Oudenburg. Het is een voorbeeld van wederopbouwarchitectuur. In het zuiden grenst deze ankerplaats aan het kanaal Plassendale-Nieuwpoort dat geaccentueerd wordt door een bomenrij op de talud van de dijk. In het noorden grenst ze aan de bebouwing van Lombardsijde en Westende. Het moet vermeden worden dat deze bebouwing zich zou uitbreiden in de ankerplaats. Ten westen vormt een alleenstaande windturbine een storend element voor het landschap. Door het uitgesproken open karakter van het landschap heeft men een wijds zicht op de omgeving en kan men de bebouwing langs de zee richting Middelkerke zien.

Landschapswaarden

Wetenschappelijke waarde

Open binnenduinlandschap met golvende graslanden. Relicten van oude heidevegetatie aanwezig, vrijwel uniek aan de Belgische kust.

Historische waarde

Relicten oude heidevegetatie komen overeen met de aanwezigheid van kleine heidegebiedjes op de kaart van Ferraris. Boterdijk als restant van bedijking.

Esthetische waarde

Zicht op bunkers en historische hoeves. Wijds zicht in noordoostelijke richting (kust). Kleine graslandpercelen met microreliëf omzoomd door rietkragen.

Sociaal-culturele waarde

Bamburghoeve als voobeeld van wederopbouwarchitectuur.

Ruimtelijk-structurerende waarde

De windturbine ten zuiden van Lombardsijde vormt een blikvanger voor het gebied. De Boterdijk met bomenrij vormt een visuele grens van de ankerplaats. De beide Bamburghoeves vallen in dit open en vlakke landschap sterk op door de felle kleuren van deuren en ramen, én door de grootte van de schuur bij de kleine Bamburghoeve.

Landschapselementen en opbouwende onderdelen

Geomorfologie/hydrografie

Microreliëf:
 • microreliëf
Macroreliëf:
 • kustduin

kopjesduinen

Hydrografische Elementen:
 • beek

o.a. Schuddebeurzebeek

Elementen van bouwkundig erfgoed, nederzettingen en archeologie

Landbouwkundig erfgoed:
 • hoeve
 • schuur

Kleine Bamburghoeve: enorme schuur (blikvanger door rode poorten)

Militair erfgoed:
 • bunker

Elementen van transport en infrastructuur

Waterbouwkundige infrastructuur:
 • kanaal
 • dijk
 • grachtenstelsel

kanaal Plassendale-Nieuwpoort met boterdijk

Elementen en patronen van landgebruik

Lijnvormige elementen:
 • bomenrij
 • knotbomenrij

rietkragen in grachten; bomenrij langs kanaal begrenst gebied

Kunstmatige waters:
 • poel
Topografie:
 • onregelmatig

Opmerkingen en knelpunten

Ten zuidwesten van de ankerplaats staat een grote windturbine opgesteld. Dit is een blikvanger en is eerder storend in het landschap. Rond de vijvers in het noorden van de ankerplaats is een groenscherm geplaatst. Dit groenscherm belemmert het zicht in dit vrij open landschap. Vijvers passen hier eigenlijk niet waardoor dit groenscherm een oplossing vormt om dit af te schermen. In noordoostelijke richting ziet men de gebouwen (vooral appartementen) van Middelkerke. Verdere uitbreiding van bebouwing vanuit Lombardsijde en Westende bedreigen dit gebied. Enkel rond de hoeves staan enkele (knot)bomen. Het zicht op de Kleine Bamburghoeve dient gevrijwaard evenals de hoeve zelf.