R34005: Oude veldgebieden : Hoogveld, Blekkerbos, Bulskampveld

Verstoring: Gebied doorsneden door E40 en spoorweg Brussel-Brugge-Oostende.

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 3

Gaafheid: 3

Wetenschappelijke waarde:

De kwartaire mantel ontbreekt en de bodem is weinig geschikt voor landbouw. Bodem bestaat uit fijn zand en een min of meer doorlopende zandsteenbanken: veldsteen. Deze dagzomen te Maria-Aalter, Egypteveld. Schoonbergbos: twee gedeelten: een valleideel met een recent afgezet kleisubstraat en ten noorden ervan tertiaire ondoorlatende lagen op geringe diepte onder een dek van zand of lemig zand.

Historische waarde:

Archeologische vondsten geven aan dat er tijdens de late Bronstijd mensen verbleven in de omgeving van Aalter. Zone komt overeen met laat en op zeer systematische wijze ontgonnen gronden. Relicten van oude heidegebieden die gemeenschappelijke graasgronden vormden en in de 18de-19de eeuw herbebost werden. Toestand van de veldgebieden op de Ferrariskaart: kerngebied is ingenomen door een lage struikvegetatie, daarrond bosgordels met op enkele plaatsen dreven. Dambordvormig perceleringspatroon is het resultaat van het aanplanten van dreven tijdens de systematische verkaveling en bebossing van de heidegebieden eind 18de begin 19de eeuw. In de tweede helft van de 19de eeuw begon men met het ontginnen van de recent tot bos omgezette velden, waarbij het dambordpatroon werd behouden. Grote veldvijvers ontstonden door het afdammen van de komvormige beekdalletjes. Groot aantal verspreide hofsteden, opgericht door abdijen om de heide vruchtbaar te maken. Lo-toponiemen (Schuurlo, Kliplo) verwijzen naar een eerste ontginningsfase in de 5de eeuw, duiden op een gedegradeerd bos dat dicht bij een nederzetting gelegen was. Blekkerbos: rest van groter boscomplex volgens Ferraris. Verdeling van de percelen van het bos zijn ongewijzigd tov Ferraris. Structuur en verdeling van de percelen Overleie grotendeels volgens Ferraris. Aantal cultuurhistorische belangrijke hoeves in het gebied aanwezig. Nieuwendam: kleine bosresten van groter boscomplex volgens Ferraris. Wegenpatroon wel sterk gewijzigd tov Ferraris. Schoonbergbos: in de 17de eeuw een groot aaneengesloten bos, nadien werd het bos ontgonnen volgens een rechthoekig ontginningspatroon dat nog zeer goed herkenbaar is. Ten zuiden van het bos is er nog steeds een boswal bewaard gebleven.

Esthetische waarde:

Vlak gebied met microreliëfelementen en een dambordpatroon van bossen en open landbouwgebieden. De dreven zijn sterk ruimtebepalend. Hoogveld, Blekkerbos en Egypteveld hebben een fijnmazig drevenpatroon. Omgeving Maria-Aalter: grote boscomplexen met kleinere bospercelen. Bossen zijn onderling verbonden met bomenrijen, dreven. De tussenliggende percelen zijn overwegend weiland met weinig perceelsranden. Langs wegen zijn bomenrijen aangeplant, vormen dreven. Schoonbergbos: gaaf gebied met hoge belevingswaarde: typische graslanden langs de Wantebeek en bossen en akkerlanden met een drevenpatroon in het noordelijke deel.

Beleidswenselijkheden:

Behoud van het dambordvormig landschappelijk patroon van bossen en landbouwland met bijzondere aandacht voor het behoud van de dreven.