R70048: Onder de Berg

Verstoring: Recreatie (camping Kikmolen, crosscircuit Duivelsberg, vakantieoord Molenberg, recreatiedomein Zonnevijver) in de mate waarin deze ongecontroleerd gebruik maakt van het natuurlandschap. Grootschalige ontwikkelingen op het mijnterrein Eisden die afbreuk zouden doen aan de industrieel-archeologische waarde van de site.

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 3

Gaafheid: 3

Wetenschappelijke waarde:

Geomorfologische waarde : steilrand van het Kempens plateau. Uitgestrekt gebied met relatief ongestoorde bodems. Landduinen ter hoogte van Onder de Berg. Gebied met uitzonderlijke natuurwaarden omwille van de grote abiotische variatie, de uitgestrektheid en het historisch stabiel bodemgebruik.

Historische waarde:

De steilrand tussen Onder de Berg en Molenberg is archeologisch interessant met meerdere steentijdvondsten. In het gebied werden ook vondsten gedaan uit Metaaltijd en Romeinse tijd. De relictzone komt overeen met de woeste gronden op de Ferrariskaart, bestaande uit een groot aaneengesloten gebied met bos, heide en bosheid tussen de gehuchten Daelgremi (Daalgrimbië), Gremi (Opgrimbië), Daelwesent (Daalwezet) en Wesent (Hoogwezet) enerzijds en de steilrand anderzijds. De bossen rond het kasteel van Daalbroek en een deel van het Pietersembos komen reeds voor op de Ferrariskaart en zijn onafgebroken bebost gebleven. Het grootste deel van het Pietersembos was bosheide ten tijde van Ferraris en werd in het begin van de 19e eeuw bebost. Op de Vandermaelenkaart is het volledige Pietersembos als bos aangeduid. Het Mechelse bos, werd voor wat het deel beneden de steilrand betreft, aangelegd na 1850. Tussen al deze bossen komen historisch stabiele natte en droge heiden voor langsheen de Ziepbeek, Onder de Berg en te Neerharenheide. In het gebied komen meerdere vennen (oa Ven onder de Berg) voor, waarvan er een aantal werden vergraven tot vijvers (Juffrouwenvijver, Aspermansvijver, ) Intacte beboste omgeving vnahet kasteel Daalbroek.

Esthetische waarde:

Zichten op en vanf het mijnterrein met gerestaureerde mijngebouwen, schachtbokken en mijnterrils. Uitgestrekte vergezichten vanaf de steilrand en vanaf de ingesneden Ziepbeek over het Maasland. Zichten op de beboste steilrand (oa vanuit de kern van Maasmechelen).

Sociaal-culturele waarde: Mijncités gebouwd volgens de tuinwijkgedachte. Mijngebouwen, schachtbokken en terrils getuigen van het mijnverleden.

Beleidswenselijkheden:

Opname van dit gebied in het ruimere Nationaal Park der Hoge Kempen. Beperken recreatiedruk vanuit invalspoorten (Molenberg vakantieoord, Mijnterrein Eisden, Kikmolen, recreatiegebied Zonnevijver) in het bijzonder voor hardere recreatievormen (mountain-b