R40085: Betsbergse bossen

Verstoring:

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 1

Gaafheid: 1

Wetenschappelijke waarde:

Is gelegen in een zacht golvend landschap, op een kleine rug. Zandlemige tot lemige bodem.

Historische waarde:

Aanwezig op Ferraris en Vandermaelen, vorm en structuur duidelijk herkenbaar, oppervlakte wel kleiner. Sporen van steenontginningen in het bos aangetroffen.

Esthetische waarde:

Klein boscomplex gelegen in een overwegend open landschap, enkele bebouwingselementen aan de rand van het bos.