Oudemaarspolder

Ankerplaats ID:A30065

Omschrijving

Deze ankerplaats ligt ten westen van de haven van Zeebrugge en ten zuiden van ankerplaats “de Fonteintjes”. In het noorden wordt ze begrensd door de Graaf Jansader en in het zuiden door de weg die langs de Isabellavaart loopt volgens het tracé van de Graaf Jansdijk (Evendijk). Deze polder bevat in de ondergrond grotendeels klei (volgens de bodemkaart “dekkleigronden”) en langs de westelijke grens zand van vroegere geulen. Door hun lage ligging hebben deze gronden een permanent hoge grondwaterstand en liggen daarom grotendeels onder grasland. Tussen de percelen lopen kleine grachten en in de percelen afwateringslanen. De rietbegroeiing in de grachten en lanen benadrukt visueel de grillige percelering. De meeste graslanden vertonen microreliëf dat een natuurlijke of een kunstmatige oorzaak kan hebben. Sommige zijn immers tijdens de middeleeuwen of later ontveend voor turfwinning. Het natuurlijk microreliëf kan te wijten zijn aan de inklinking van de bodem toen die beter gedraineerd werd. Deze polder was tijdens de 11e en 12e eeuw nog overstroomd. In de kleine depressies is nog zilte vegetatie aanwezig. De weinige bebouwing in het gebied ligt rond de dijk bij de Isabellavaart en bestaat uit kleine oude hoevetjes. De boerderij verder van de dijk is groter en er staat reeds storende nieuwbouw bij. Dit gebied heeft een zeer open karakter en heeft nog een doorkijk naar het duinengebied van de Fonteintjes.

Landschapswaarden

Wetenschappelijke waarde

De ankerplaats vormt een gaaf en herkenbaar relict van het Oudlandpoldertype grenzend aan de Evendijk. De Oudemaarspolder en het duinengebied van de Fonteintejs vormen een landschappelijke sequentie van strand naar polder die dankzij enkele zichten nog vrij ongestoord is.

Historische waarde

Het historisch permanent graslandgebruik van deze Oudlandpolder bepaalt de historische waarde en de gave omgeving biedt de kleinschalige en gave boerderijtjes een meerwaarde.

Esthetische waarde

De grote oppervlakte grasland heeft een zeer natuurlijke aanblik en een grote belevingswaarde door het goed bewaard microreliëf en het grachtennetwerk dat visueel opvalt door de rietvegetatie. Bovendien heeft men een zicht naar de duinen van natuurreservaat “de Fonteintjes” wat de fysische relatie van duinen en polder ook visueel herkenbaar houdt.

Landschapselementen en opbouwende onderdelen

Geomorfologie/hydrografie

Microreliëf:
  • microreliëf

typisch voor oudlandpolders

Elementen van bouwkundig erfgoed, nederzettingen en archeologie

Landbouwkundig erfgoed:
  • hoeve

kleinschalige hoeves

Elementen van transport en infrastructuur

Waterbouwkundige infrastructuur:
  • kanaal
  • dijk
  • grachtenstelsel

Graaf Jansader

Elementen en patronen van landgebruik

Kunstmatige waters:
  • poel

veedrinkput

Historisch stabiel landgebruik:
  • permanent grasland
Bijzondere waterhuishouding:
  • polder

Opmerkingen en knelpunten

Deze ankerplaats ligt vlakbij de haven en industrie van Zeebrugge wat visueel storend overkomt in dit open en natuurlijke landschap. Het drukke verkeer in de omgeving doet afbreuk aan de belevingswaarde. Akkerlanden passen eigenlijk niet binnen dit polderlandschap en scheuren van nieuwe gronden moet vermeden worden. In het oosten grenst de ankerplaats aan een begroeide talud rond een vijver en woning wat sterk contrasteert met de openheid van de omgeving.