R20006: Zeven Beken

Verstoring: grote landbouwloodsen.

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 3

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

De Bakkersgracht, Monsebeek, Ketelbergbeek, Koubeek, Hollandse Beek vloeien allen via de Scheibeek in de Mark. Het oostelijk deel van de zone ligt op het interfluvium van het Dender- en Zennebekken. Het sterk versneden en heuvelend landschap is een gevolg van erosie door de aanwezigheid van talrijke bronnen op het interfluvium. Tussen de Hondsberg en de Steenweg Asse ligt een zadel en meer ten zuiden begint de ketelbergbeek in een bronamfitheater.

Historische waarde:

Hellebos: restant van een oorspronkelijk (cf. Ferraris en Van der Maelen) groter bos dat aansloot bij het Steenhoutbos. De bebouwing is t.o.v. Ferraris en Van der Maelen zeker niet toegenomen, hier en daar is ze zelfs verdwenen. Verschillende vierkantshoeves. De perceelsvormen t.t.v. Ferraris zijn nog vaak te herkennen. De perceelsrandbegroeiing in de beekvalleitjes zijn nog goed te herkennen, op de hogere gebieden zijn die vaak volledig verdwenen. Het tracé van de Romeinse heirbaan Asse-Bavai (de huidige steenweg Asse) loopt over het interfluvium. Herfelingen: Tot na begin deze eeuw hadden de akkers ten westen van het dorp een meer gesloten karakter door de perceelsrandbegroeiing die hier en daar nog te bespeuren is. De perceelsstructuur is wel behouden evenals het wegennet. Wel kwam er langsheen de wegen bewoning bij.

Esthetische waarde:

Een uitgestrekt relatief onverstoord landschap in westelijk Pajottenland met al haar typische kenmerken: sterk versneden landschap met talrijke beekjes,tijdelijke afwateringsgeulen en graften, gesloten valleilandschappen met tussenin open landschapen waarin tal van vierkantshoeves verspreid liggen.

Beleidswenselijkheden:

Onderhoud en heraanplanten van perceelsrandbegroeiing