R10118: Vallei van de Molse en Scheppeleikse Nete

Verstoring: Bebouwing en industrie aan randen van vallei, zelfs gedeeltelijk in vallei, en versnippering door infrastructuren (N71, N18, N103, spoorweg).

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 3

Gaafheid: 3

Historische waarde:

Molse Nete: vanaf Kievermont stroomopwaarts sterk meanderend verloop; zeer goed herkenbare vallei door relatief gave perceelsstructuur en veel restanten van opgaande begroeiing langsheen percelen (cf. MGI); valleigrond tussen Molse Nete en zuidelijke ring rond Mol wordt gekenmerkt door beemden met lineaire, strookvormige elzenhagen loodrecht op de Molse Nete en verdient speciale aandacht omdat het op illustratieve wijze de middeleeuwse privatisering tentoonstelt toen de gemene ‘ensel’-beemden werden verkaveld tot strookvormige graslanden; oostelijke afbuiging is vrij brede vallei met herkenbare langgerekte percelen begeleid door resten opgaande begroeiing en talrijke kleine vijvertjes (cf. MGI). Scheppeleikse Nete: meanderende loop begeleid door langgerekte percelen met resten opgaande randbegroeiing en talrijke kleine vijvertjes (cf. MGI); vallei is sterk versnipperd door bebouwing en diverse infrastructuren (kanaal, N71, spoorlijn e.a.). Archeologische vondst: slechts een deel van een zone met lithisch materiaal, protohistorisch grafveld en protohistorische bewoning ‘Asbergen’ - ‘Tombroeken’ (grootste deel van archeologische zone bevindt zich in relictzone R10123).

Esthetische waarde:

Zeer goed herkenbare vallei met sterk meanderende loop en relatief gave valleigronden.

Beleidswenselijkheden:

Vrijwaren van verdere versnippering door bebouwing en infrastructuren; behouden van uitzicht valleigronden.