R30074: Galgebossen en Poperingsevaart

Verstoring:

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Gebied bevindt zich op de stuwwatergronden.

Historische waarde:

Het Galgebos is een restant van een groot vroeg-middeleeuws boscomplex. Vormde ook op de kaart van Ferraris een relatief uitgestrekt bos. Het huidige bos van de Galgebossen bestaat slechts nog uit een klein deel van haar 18de eeuwse areaal. Op de plaatsen waar het bos werd gerooid, zijn er nu kleine, blokvormige en onregelmatige landbouwpercelen die niet worden omringd door enige perceelsrandbegroeiing. Verschillende historische hoeven aanwezig.

Esthetische waarde:

Gebied met kleine, blokvormige en onregelmatige percelen, geen perceelsrandbegroeiing. De bebouwing bevindt zich vooral in het zuidelijke deel van het gebied en heeft zich in kleine groepjes geconcentreerd.

Beleidswenselijkheden:

Vrijwaren van het landelijke karakter met verspreide boerderijen in een open landbouwlandschap, bufferen van de industriële en commerciële complexen in de open ruimte rond de kleinstedelijke kernen, behoud van de silhouten van de steden en dorpen als blikvanger. Behoud van de bossen en de natuurlijke loop van de Poperingsevaart. Behoud en herstel van de relaties tussen de loop en de vallei.