R10019: Kattekesberg

Verstoring:

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Historische waarde:

Kattekesberg of Brusselse Bossen: beboste zone (cf. MGI) aansluitend op de Kaartse Beek en het stervormig wegenpatroon te Brasschaat. Diverse kasteeltjes en hun domeinen zijn hierin opgenomen. Overigens dicht bebouwd. Archeologische vondst op Kattekesberg, nl. silex werktuigen.

Esthetische waarde:

Gesloten landschap door bebossing en sterke bebouwing.