R30085: Gavers

Verstoring: Invloed van stedelijk gebied Harelbeke.

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 1

Gaafheid: 1

Wetenschappelijke waarde:

Waardevol biotoop, botanisch waardevolle grasland- en rietlandvegetaties, belangrijk gebied voor water- en moerasvogels.

Historische waarde:

Ontstaan door zandwinning voor aanleg E17.

Esthetische waarde:

Vijver met grillige landtongen, bos, open ruimte in omgeving is landbouwgebied met grote regelmatige percelen, zeer weinig bebouwing.

Beleidswenselijkheden:

Behoud van het resterende open field karakter van het landbouwgebied, beperken en groeperen van de bebouwing (vooral in het zuidelijk gedeelte), versterken contrasten met de omliggende (gesloten of compartiment-landschappen) en de valleien van Leie en Schelde, versnippering door verstedelijking tegengaan.