R10029: Bos- en akkercomplex Hoge Rooi, Smisselbergen, Mariaveld en Gouverneursbos

Verstoring: Boscomplex Hoge Rooi en Smisselbergen: randen zijn wat aangetast door ruilverkaveling en verstoord door serres en andere tuinbouwconstructies. Gouverneursbos en gebied rond kasteel Klein Minderhout vallen binnen ruilverkavelingsgebied (RVK Meerle); akkers en weilanden zijn hun kleinschaligheid en gesloten karakter verloren.

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Historische waarde:

Boscomplex Hoge Rooi, Smisselbergen: bij Ferraris en Vandermaelen hoofdzakelijk heide, de Heerlese loop was begeleid door meersen en drassige gronden (gesloten landschap); bij MGI is het gebied hoofdzakelijk bebost en komen daarin open stukken weiland en heiderestanten voor, de Heerlese Loop vormt nog steeds een groen, drassig lint; de weg- en perceelsstructuur zijn nog duidelijk herkenbaar (cf. Vandermaelen en MGI), doch het gesloten karakter (door perceelsrandbegroeiing) is grotendeels verdwenen; beboste oevers van Heerlese Loop en het boscomplex zijn nog relatief gaaf; bos langs Bollekensloop ter hoogte van Heerle was reeds bos bij Ferraris. Gouverneursbos: bij Ferraris hoofdzakelijk heide en gesloten akkerland ter hoogte van ‘Mapelaer’ en ‘Herle’; bij Vandemaelen reeds bos tot tegen staatsgrens; nu slechts deel van Gouverneursbos nog herkenbaar, de vroegere wegstructuur (cf. MGI) is nog ten dele herkenbaar in de akkerstructuur. Kasteel Klein Minderhout en omgeving (‘Habelaer’, ‘Schoorse Heide’ en ‘Klein Papenmoer’ - cf. MGI): bij Ferraris en Vandermaelen heide; structuur van domein nog vrij goed herkenbaar (cf. MGI), bosrestanten herinneren aan een eertijds aaneengesloten boscomplex, wegenstructuur binnen bebost gebied is nog relatief gaaf, open akkers hebben echter schaalvergroting ondergaan.

Esthetische waarde:

Gesloten landschap temidden van een sterk ruilverkaveld en vervlakt landbouwgebied.