Ijzer tussen Diksmuide en Stuivekenskerke

Ankerplaats ID:A30015

Omschrijving

Deze ankerplaats bevat de Ijzer tussen Diksmuide en Stuivekenskerke (gem. Diksmuide) met aansluitend waardevolle en gave graslandcomplexen, de dijken en de historische kern van Stuivekenskerke. De Handzamevaart is één van de grotere zijbeken en mondt ter hoogte van Diksmuide in de Ijzer uit. De gekanaliseerde en rechtgetrokken Ijzer stroomafwaarts van Diksmuide (zgn. benedenloop) heeft zeer lang onder invloed van de zee gelegen en is pas vanaf de middeleeuwen bedijkt geweest wat ontginning van aangrenzende gronden mogelijk maakte. In de ondergrond treft men het zogenaamde Basis- of Oppervlakteveen aan dat bedekt is door sedimenten van de latere overstromingsfasen. De Ijzer is langs weerszijden bedijkt (zgn. Verschen dijk) maar vertoont nog een bochtig verloop met enkele meanders. De dijken dateren waarschijnlijk uit de 11e eeuw en worden her en der geaccentueerd door bomenrijen. Op sommige plaatsen is een zeer natuurlijk oeverprofiel aanwezig met erosieverschijnselen van oever (o.a. afkalven). Deze afkalving biedt tevens beperkte mogelijkheden voor verlandingsvegetatie. Tijdens de vroege middeleeuwen deden de gronden tussen de Oude Zeedijk en de Ijzer – toen een slikke-schorre-gebied – dienst als extensief weidegebied voor schapen. Sinds de 11e eeuw zijn ze ontgonnen. Na de bedijking en bemaling klonken deze gronden in waarbij de vroegere geulen in reliëf kwamen te staan t.o.v. de aangrenzende komgronden. Door de zeer natte omstandigheden van deze gronden werden de aangrenzende graslanden als wei- of hooiland gebruikt. We beschouwen ze als historisch permanent grasland. Dergelijke waardevolle graslanden liggen o.a. vlakbij Diksmuide en aan de rechteroever ter hoogte van het Tempelhof (en iets meer stroomafwaarts van Oud-Stuivekenskerke). De perceelsvorm is onregelmatig en wordt bepaald door de grachten en de loop van de Ijzer. De grotere grachten staan immers meestal loodrecht op de loop van de Ijzer en zorgen voor de afwatering van de kleinere bij de percelen. De perceelsrandbegroeiing is grotendeels verdwenen, enkel de rietkragen benadrukken het grachten- en perceleringspatroon. Sommige percelen vertonen microreliëf dat waarschijnlijk te wijten is aan klei-uitgravingen, veenontginning en mogelijks oude getijdegeulen. Dankzij het open landschap heeft men vanuit het gebied rond Diksmuide een zicht op de noordelijke rand van Diksmuide waarbij het reliëfsverschil tussen de graslandpercelen en de nederzetting van Diksmuide zeer opvallend is. Diksmuide ligt immers op het interfluvium tussen Ijzer en Handzame én bevindt zich op een uitloper van het zandleemgebied dat tijdens het Holoceen niet meer overstroomd werd, dus niet tot de polder behoort. Het landbouwbedrijf in dit deel is van weinig belang wegens de recente bedrijfsuitbreidingen. Het graslandcomplex rond het Tempelhof bevat nog enkele gave perceelsrandbegroeiingen bestaande uit knotbomenrijen en wordt in het oosten begrensd door een weg met begeleidende bomenrij. Een hoogspanningsleiding doorkruist evenwel dit gebied. Stroomafwaarts van Diksmuide aan de linkeroever binnen de bedijking ligt de Dodengang die refereert naar het strategisch belang van de Ijzer tijdens WOI. Hier resten delen van de loopgraven en de frontlinie uit WOI. Tijdens WOII hebben de Duitsers dit gebied opnieuw onder water gezet waarbij de oudere afzettingen deels bedekt werden met zeer recente afzettingen Het dorp Stuivekenskerke lag vóór 1870 een tweetal kilometer zuidwaarts van wat nu oud-Stuivekenskerke heet. De dorpskern bestaat uit een kerk met kerkhof, een omwalde kasteelhoeve op een motte met aansluitend een kapel en twee oorlogsmonumenten. De Viconiahoeve is gebouwd op de site van het klooster en vormde tijdens WOI een voorpost van de Belgische frontlijn. De kerk vormt in dit open en vlakke landschap een blikvanger. Vanaf de kasteelhoeve loopt een dreef naar de kerk en verder in noordelijke richting. De overige bebouwing is eerder laag en klein wat dit dorp een meerwaarde biedt. Vlakbij Stuivekenskerke ligt het natuurreservaat de Kleiputten dat bestaat uit enkele vijvers en graslanden. De vijvers zijn uitgegraven om klei te winnen en vormen nu een rust- en foerageerplaats voor water- en weidevogels. Daarnaast is de aanwezige vochtminnende vegetatie waardevol. Ten noorden van Stuivekenskerke staat aan de linkeroever van de Ijzer nog een oorlogsmonument voor de Grenadiers.

Landschapswaarden

Wetenschappelijke waarde

De ondergrond bestaat uit de sedimenten van de zee-inbraken (Duinkerke-transgressies) vlakbij de Ijzer. Ten noorden van Diksmuide mondt de Handzamevaart, één van de belangrijkste gekanaliseerde zijbeken, in de Ijzer uit. Diksmuide zelf ligt op een uitloper van het zandleemgebied. Ijzer heeft lokaal nog een zeer natuurlijk oeverprofiel.

Historische waarde

De bedijking langs de Ijzer maakte de ontginning van deze polders mogelijk en structureerde de percelering enigszins. De nederzetting Oud-Stuivekenskerke werd verplaatst en heropgebouwd rond 1870 in Stuivekenskerke met een kasteelhoeve.

Esthetische waarde

De enorme open ruimte geeft wijdse vergezichten in alle richtingen( o.a. naar Ijzertoren). De Ijzer met aansluitende graslandcomplexen heeft een grote esthetische waarde.Ter hoogte van Diksmuide is de overgang van de wei- en hooilanden in de vallei naar de hoger gelegen gebouwen van Diksmuide beeldbepalend. De Ijzer heeft op sommige plaatsen nog een natuurlijk oeverprofiel met rietvegetatie en eroderende oevers.

Sociaal-culturele waarde

De vele oorlogsmonumenten en -restanten benadrukken de historiek van de streek in WOI.

Ruimtelijk-structurerende waarde

Ijzer en zijn begeleidende dijken structureren het landschap in de ruime omgeving. De interfluviale kam tussen Ijzer en Handzame (waarop o.a. Diksmuide ligt) heeft een ander landgebruik dan de beide valleien.

Landschapselementen en opbouwende onderdelen

Geomorfologie/hydrografie

Macroreliëf:
 • markante terreinovergang

ter hoogte van Diksmuide overgang vallei en nederzetting Diksmuide

Hydrografische Elementen:
 • rivier

Ijzer

Moerassige gronden:

ter hoogte van kleiputten (natuurreservaat) bij Stuivekenskerke

Elementen van bouwkundig erfgoed, nederzettingen en archeologie

Nederzettingspatronen:
 • gehucht

Stuivekenskerke

Landbouwkundig erfgoed:
 • hoeve

omwalde kasteelhoeve op motte

Militair erfgoed:
 • bunker
 • verdedingingslinie

resten van loopgraven in Dodengang

Kerkelijk erfgoed:
 • kerk
 • kapel

kerk Stuivekenskerke en kapel bij kasteelhoeve (beide in Stuivekenskerke)

Klein historisch erfgoed:
 • gedenkteken

oorlogsmonumenten

Elementen en patronen van landgebruik

Lijnvormige elementen:
 • bomenrij
 • knotbomenrij

bomenrij langs wegen en dijken; knotbomen soms als perceelsrandbegroeiing

Kunstmatige waters:
 • vijver

in natuurreservaat Kleiputten door uitgraving

Topografie:
 • onregelmatig
Historisch stabiel landgebruik:
 • permanent grasland

broeken

Bijzondere waterhuishouding:

Opmerkingen en knelpunten

De schaalvergroting in de landbouw heeft nefaste gevolgen voor de perceelsgrootte en het aandeel perceelsrandbegroeiing. Daarnaast zorgt de omzetting van grasland in akkerland voor een verandering van het historisch permanent graslandgebruik. Daarnaast heeft de ruilverkaveling ook landschapselementen geschaad. Voor de graslanden ter hoogte van het Tempelhof vormt de hoogspanning een aantasting van het esthetisch karakter van dit gebied. De waterkwaliteit van de Ijzer is eveneens bepalend voor de flora en fauna in de Ijzer en langs de oevers. Naarmate deze verbetert, mag men een toename verwachten van de floristische en faunistische samenstelling.