R10065: Bosgebied Galgeneinde, Kruisberg, Gierle Bos en Nonnenbossen

Verstoring: A21 doorsnijdt het gebied. Oprukkende woningbouw en verkavelingen tasten het gebied aan de randen aan.

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 3

Gaafheid: 3

Wetenschappelijke waarde:

‘Grotenhoutbos’ of Gierls Bos is een van de weinige ‘permanente’ bossen die de middeleeuwen overleefden.

Historische waarde:

Gierle Bos of Grotenhoutbos (Ferraris en Vandermaelen) was voormalig jachtbos van de hertogen van Brabant, later heren van Turnhout, deels in Vosselaar, deels in Gierle gelegen; zou ooit 2700 ha groot geweest zijn, nu nog 375 ha van over; oudste vermelding dateert van 1320; het bos, waar veel beekjes doorlopen, is sindsdien blijven bestaan; bosstructuur is nog gaaf, maar er komen nu meer open stukken voor (cf. MGI); hoeve Grote Hout behoort oorspronkelijk bij Gierls Bos. Nonnenbossen: grote structuur is nog aanwezig (cf. MGI); veel open stukken in bos; noordelijker gelegen Visbeek wordt begeleid door gesloten compartimentenlandschap en sluit aan op kastelen in Galgeneinde. Archeologische belang: ten zuidoosten van Kruiskuil mogelijke aanwezigheid van grafheuvels uit Brons- of Ijzertijd.

Esthetische waarde:

Groot aaneengesloten bosrijk gebied als westelijke groene gordel rond verstedelijkt gebied van Turnhout.

Beleidswenselijkheden:

Vrijwaren van bebouwingsdruk.