Kobbegem en Bollebeek

Ankerplaats ID:A20001

Omschrijving

Het gebied Bollebeek-Kobbegem is gelegen tussen Asse en Wemmel. Bollebeek en Kobbegem zijn zeer landelijke gehuchten rond enkele hoeves, aansluitend bij een open landschap. Het gebied wordt gekenmerkt door de alluvia van een aantal beken, waaronder vooral de Bollebeekvliet en de Molenbeek. Perceelsvormen bleven gedurende enkele eeuwen nagenoeg ongewijzigd, bomengroepen, bomenrijen, taluds en houtkanten accentueren het landschap. Aan de rand van de drassige beekdalen vinden we talrijke bronnen. Ten noorden van Bollebeek ligt ten oosten van de vallei van de Molenbeek in een landschap rijk aan taluds, een sterke helling met bovenop het Vierwindenhof. Het hof te Bollebeek ligt buiten de kern langs een gekasseide holle weg en op de helling naar de Bollebeekvliet. Uitgestrekte akker-en weilanden sluiten aan bij het hoevecomplex. De beeldbepalende waarde van het hof te Bollebeek in het omgevende landschap is zeer groot. De 18de-eeuwse Sint-Antoniuskerk was een afhankelijkheid van de abdij van Vorst en is omgeven door een klein kerkhof. Het Torenhof te Kobbegem is heden een halfgesloten hoeve met gebouwen uit het midden van de 18de eeuw en een geplaveide binnenplaats. Op één van de hoeken staat een vierkante middeleeuwse donjon uit de 15de eeuw, waarop later een torenspits geplaatst werd. Nabij het centrum van Kobbegem liggen de oude herbergen Plezante Hof en In ‘t Wit Paard. Ten westen van Kobbegem ligt het omgracht kasteel Wolfrot (Walfergem), daterend uit het begin van de 18de eeuw maar nadien sterk verbouwd. In de nabijheid ligt de voormalige kasteelhoeve met een bakstenen omheiningsmuur. Deze 18de-eeuwse hoeve kreeg haar huidig uitzicht in de 19de eeuw. Het gehucht Bollebeek is reeds als dorpsgezicht beschermd, het hof te Bollebeek en de Sint-Antoniuskerk zijn beschermd als monument, evenals de Sint Gangericus en Magdalenakerk en het Torenhof te Kobbegem.

Landschapswaarden

Historische waarde

De vallei van de Bollebeek en haar zijriviertjes zijn landschappelijk weinig gewijzigd, wel is er de laatste 50 jaar wat perceelsrandbegroeiing verdwenen . Naast het omgrachte kasteel Wollfrot (Walfergem) komen daar diverse historische (gesloten of halfgesloten) hoeves voor (Hof te Bollebeek, Torenhof te Kobbegem met aangebouwde donjon, Hof ter Kalken, in hun huidige vorm 18de-19de eeuw.

Esthetische waarde

Het gebied adermt pittoreske landelijkheid uit (kasseiwegen, witgekalkte hoeves, open kouters, beekvalleien met kleine bosjes met voorjaarsaspect… dit alles tegen de achtergrond van oprukkende industrie.

Landschapselementen en opbouwende onderdelen

Geomorfologie/hydrografie

Microreliëf:
 • microreliëf
 • talud
Macroreliëf:
 • macroreliëf
 • markante terreinovergang
 • holle weg
Hydrografische Elementen:
 • waterloop
 • beek
Moerassige gronden:
 • moeras

Elementen van bouwkundig erfgoed, nederzettingen en archeologie

Koeren en hovingen:
 • park
Nederzettingspatronen:
 • nederzettingspatroon
 • gehucht
Kastelen, landgoederen en aanhorigheden:
 • kasteel
 • toren
 • muur
 • omheining
 • kasteelgracht
Bouwkundig erfgoed:
 • huis
Landbouwkundig erfgoed:
 • hoeve
 • schuur
 • stal
 • wagenhuis
Kerkelijk erfgoed:
 • kerk

Elementen van transport en infrastructuur

Wegenis:
 • weg
 • pad

Elementen en patronen van landgebruik

Puntvormige elementen:
 • bomengroep
Lijnvormige elementen:
 • bomenrij
 • houtkant
Kunstmatige waters:
 • vijver

Historisch stabiel landgebruik:

Bos:
 • loof
 • broek

Opmerkingen en knelpunten

Geïsoleerde bebouwing met tevens de kernen van Kobbegem en Bollebeek.