R40001: Krekengebied St.-Jan-in-Eremo - Watervliet - Assenede

Verstoring: Sint-Barbarapolder in Watervliet : geen gelijkenisssen met Ferraris herkenbaar. Percelering is zeer sterk gewijzigd, perceelsranden allemaal verdwenen.

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 3

Gaafheid: 3

Wetenschappelijke waarde:

Aanwezigheid van verschillende kreken : Westelijk deel : Boerekreek, Roeselarekreek, Oostpolderkreek, Molenkreek, Bentillekreek, Vrouwkeshoekkreek, Hollands Gat, Blokkreek. Oostelijke deel : Grote Geul, Rode Geul, Klein Geulken, Kapelpolderkreek. Kreken zijn restanten van het oude krekensysteem. Verdwenen kreken nog herkenbaar in bodem- en vegetatiesporen. Gedeelte polderlandschap van Watervliet-Boekhoute : marien dek door overstromingen van het einde van de 14de eeuw. Gedeelte van het krekengebied van Sint-Kruis - Sint-Jan-in-Eremo : mariene invloed te zien aan de open en de half verlande kreken. Gedeelte van het overgangsgebied van Bentille-Watervliet : dekzanden bedolven onder een dun marien dek. Gedeelte van het krekengebied van Assenede : open kreken zijn restanten van een oud krekenstelsel. Mariene oorsprong van de kreken duidelijk door het voorkomen van zoutminnende planten.

Historische waarde:

Huidige kreken hebben verloop volgens vroegere wegen en waterwegen (duidelijk te zien op de kaart van P. Pourbus, 1571) Gedeelte polderlandschap van Watervliet-Boekhoute : inpoldering in de 16de eeuw. Wegenpatroon in het gebied is volgens Ferraris. Richting van de percelen is ongeveer dezelfde gebleven : lange percelen, strookvormig. Gebied rond St-Margriete : percelering is grotendeels gelijk gebleven, richting niet veranderd. Wegenpatroon en krekenpatroon niet gewijzigd tov Ferraris. Gebied rond Watervliet : percelering is grotendeels gelijk gebleven, landgebruik van Ferraris nog herkenbaar in huidige toestand. Aantal cultuurhistorische belangrijke hoeves, historisch dijkenpatroon. Sint-Kristoffelspolder : richting van de perceelsblokken is gelijk gebleven. Bij Noorddijk : rest van een geul, brede beek te herkennen, ook duidelijk aanwezig op Ferraris. Moerassig weidegebied te herkennen op Ferraris. Gedeelte van het krekengebied van Sint-Kruis - Sint-Jan-in-Eremo : invloed van de stormvloeden (overstromingen van 1375-76 en de Sint-Elisabethsvloeden van 1404 en 1421), definitief bedijkt in de 17de eeuw. In de 12de en 13de eeuw : belangrijke turfwinningen. Gebied rond St-Jan-in-Eremo : richting percelering volgens Ferraris. Gedeelte van het overgangsgebied van Bentille-Watervliet : inpoldering van de 15de eeuw en begin van de 16de eeuw. Gedeelte van het krekengebied van Assenede : zuidelijk en westelijk gedeelte ingedijkt in de 16de eeuw, centrale en oostelijke deel in het begin van de 17de eeuw. Grote percelen, ook herkenbaar op Ferraris, wegen- en dijkpatroon ook herkenbaar en vrij gaaf volgens Ferraris. De hele relictzone : gebied met potentiële afgedekte archeologische vindplaatsen. Gebied Boekhoute, Schare : zandige opduiking met grafheuvel uit de bronstijd. Heel de relictzone is een potentiële archeologische vindplaats.

Esthetische waarde:

Vlak landbouwgebied met kleine, lage kerndorpen en sterk verspreide alleenstaande bebouwing en kleine (dijk)dorpen. Dijken, sloten en kreken zijn structuurbepalend. Wijdse panoramische zichten in de meeste richtingen. De dijken met groenschermen zijn ruimtebepalend. Het vaak hoekige verloop van de kreken bepaalt in belangrijke mate de ruimtelijke indeling van het gebied. Open landschap zonder perceelsranden. Zeer weinig en sterk verspreide bebouwing. Percelering : strookvormig tot grote blokkige percelen. Belangrijke beelddrager met oriëntatiefuncie in de relictzone is het Leopoldskanaal (oevers beplant met populieren). Gedeelte polderlandschap van Watervliet-Boekhoute : nagenoeg open landschap, overwegend ingenomen door akkerland, percelering overwegend grote, regelmatige blokken, afgewisseld met stroken. Wegen hebben een kronkelend verloop. Gedeelte van het krekengebied van Sint-Kruis - Sint-Jan-in-Eremo : gelijkgerichte strookvormige percelering. Loop van de open kreken wordt versterkt door rietkragen en bomenrijen. Resten van perceelsranden ten zuiden van het Leopoldskanaal. Gedeelte van het overgangsgebied van Bentille-Watervliet : overwegend akkerland, gelijkgerichte percelering. Graaf Jansdijk belangrijk lijnrelict. Lineaire beelddrager vormt het Leopoldskanaal. Gedeelte van het krekengebied van Assenede : gebied overwegend akkerland, weilanden liggen langs de kreken, grote blokkige onregelmatige percelen en stroken. Restanten van de kreken met bomenrijen en rietkragen en de dijkbeplanting zijn visuele blikvangers in het landschap.

Beleidswenselijkheden:

Richtinggevend zijn grondgebonden landbouw, natuur en niet-infrastructuurgebonden openlucht recreatie. Behoud van de samenhang en herkenbaarheid van structurerende elementen zoals dijken, kreken en kavelstructuur. Respecteren van de hydrologische en pedologische gradiënten langs de overgang met de zandstreek.