R20016: Brongebieden en bovenlopen in Noord-Pajottenland

Verstoring: Zierbeek - Plankenbeek: Lintbebouwing

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 1

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Het gebied met verschillende biotopen heeft een grote biologische waarde met een aantal zeldzame planten. De brongebieden liggen op de randen van het leemplateau waar het de tertiaire klei snijdt.

Historische waarde:

Zierbeek - Plankenbeek: De valleitjes hebben nog steeds het gesloten landschap van ten tijde van Ferraris dat bestaat uit perceelsrandbegroeiing en bossen. De bebossing is sindsdien nog toegenomen en verschoven naar de natste delen van de valleitjes. De weinige perceelsrandbegroeiing op de interfluvia is na Ferraris langzaam aan verdwenen. De perceelsvormen en het wegennet zijn niet gewijzigd. Itterbeek - Sint-Anna: De bossen en de boomgaarden rond de Sint-Annakerk dateren van voor Ferraris, het kasteel van na Ferraris. De perceelsvormen zijn ook ongewijzigd. Begijnenborre: Een deel was ten tijde van Ferraris bebost, de bossen rond de Plankenbeek zijn van na Van der Maelen.De dreven rond het bebost gebied zijn pas vrij recent aangeplant. De perceelsvormen ten tijde van Ferraris zijn niet meer te herkennen. De vijver is na 1900 aangelegd. Smissen - Wolfputten - Sint-Elena: Wolfsputten bestond ten tijde van Ferraris uit een langgerekt vochtig loofbos, gaande van de dorpskom van Dilbeek tot Groot Bijgaarden. Dit bosareaal is op de kaarten van Van der Maelen volledig verdwenen, er zijn enkel kleine restbosjes in de 3 zuidelijk gelegen brongebieden. De vochtige graslanden langsheen de beek zijn behouden gebleven, terwijl de rest bestaat uit weiden en landbouwgronden met uitzondering van de steilste delen die recent terug bebost zijn geworden. De rand van het toenmalige bos is nog in het landschap te zien als taluds. De perceelsvormen zijn weinig gewijzigd, wel is het gebruik vaak gewijzigd; van akker naar wei of van wei naar akker. Ook werd er na 1900 een boomgaard aangelegd. Aan deze zone grenst het centrum van Dilbeek met de Sint-Alenatoren en het kasteel (na Van der Maelen) met hun omliggende tuin en het park.

Esthetische waarde:

De Sint-Alenatoren, het kasteel met park en de er tegenover liggende vierkantshoeve vormen een historisch ensemble.

Beleidswenselijkheden:

Vrijwaren van bebouwingen verstorende infrastructuren.