R10116: Zandwinningsgebied Miramar - De Maat en akkergebied Stokt, Achterbos en Sluis

Verstoring: Bebouwing, recreatie, industrie en N71 versnijden de relictzone op diverse plaatsen.

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

De Maat: bos en vijvergebied. Grote Molse Plas: samen met Broekbeemden opgenomen in Plan Ijsvogel, een natuurontwikkelingsplan van Afdeling Boven-Nete.

Historische waarde:

Diel en De Maat: bij Ferraris en Vandermaelen heide (Diel is bij Vandermaelen een groot ven); Diel heeft goed herkenbare en gave structuur, bestaat vnl. uit opgaand groen en een duidelijk ven (cf. MGI); vroegere grachtstructuur van de De Maat is enkel nog in westelijk deel herkenbaar (cf. MGI), overigens bebost (cf Verkallen Bos bij MGI) en verschillende wateroppervlakten, aan oostelijke zijde ingesloten door zandwinningsput. Warande-Miramar: vroeger ‘Schransheide’ (cf. Vandermaelen en MGI); bij MGI eerste aanzet tot zandwinning, nu nog meer uitgebreid; bebouwing verstoort randen van Miramar. Molse Grote Plas: eertijds behorend tot de Broekbeemden (cf. Ferraris en Vandermaelen). Stokt: boccagelandschap en ter hoogte van Millegem open akkers omringd door gesloten beemdenlandschap zoals bij Ferraris. Vallei van de Breiloop: gesloten landschap met herkenbare perceelsstructuur (cf. Ferraris en MGI). Vallei van de Waterstraatloop: bij Ferraris gesloten beemdenlandschap met langwerpige percelen; bij Vandermaelen ook beemdenlandschap met naam ‘donck’ en ‘acherdoncken’; nog steeds gesloten landschap met herkenbare perceelsstructuur en veel opgaande begroeiing (cf. MGI); bebouwing vanuit Sluis breidt verder uit. Meergoor: bij Ferraris vochtig vengebied in hei; bij Vandermaelen beemdlandschap met twee wateroppervlakten, nl. ‘Meir Goor’ en ‘Sluys Meir’; beemden zijn vervangen door bos, waarvan vroegere structuur verdwenen is (cf. MGI); gedeeltelijk aangetast door campings of recreatiedomein (Zilvermeer en Buitengoor). Provinciaal Domein: groot wateroppervlak zoals bij MGI; vroegere heide rond wateroppervlak is systematisch ingenomen door infrastructuur voor dagrecreatie. Rauw: herkenbare perceelsstructuur en grachtenpatroon (cf. MGI); enkele percelen hebben schaalvergroting ondergaan; opgaande begroeiing langs wegen benadrukken vroegere ontginningsstructuur (cf. MGI); toenemende bebouwing zorgt voor verdere versnippering van gebied. Bankei: bosstructuur sluit aan op stuk ten noorden van N71; hier is structuur beter bewaard (cf. MGI). Archeologische vondsten: Ijzertijd urnenveld en nerderzetting uit Vroege Ijzertijd te ‘Stokt’ (Millegem); Neolithische site in ‘Achterbosheide’ (zone ligt ook in R10107).

Esthetische waarde:

Zandwinningszone langsheen Kanaal Bocholt-Herentals is nog in volle ontwikkeling (nieuw landschap in vorming); het daarop aansluitende boccagelandschap is schoolvoorbeeld van vroegere landschap (cf. Ferraris). Buitengoor-Meergoor: complex van natte heide, ondiepe veenplasjes en verlandende veenkuilen, omringd door bosjes, hebben zeer hoge belevingswaarde; één van de weinige restanten van typisch natte heidelandschappen.

Beleidswenselijkheden:

Vrijwaren van verdere woningbouw en recreatiebouw; behoud boccagelandschap.