R30090: Heuvelstreek Zwevegem - Kooigem - Ingooigem

Verstoring: Gedeelte valt in ruilverkavelingsgebied (Tiegem 23/12/81)

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Getuigenheuvels, ondiep Tertiair. Waardevolle bosgebieden, waardevolle vegetaties gebonden aan lijnvormige verkeersinfrastructuur. Heuvelrij vomt waterscheidingskam tussen Leie en Schelde. Sterk golvend landschap. Heuvels behoren tot de rij getuigenheuvels (cf. West-Vlaamse Heuvels).

Historische waarde:

Archeologische sites o.a. Kooigem. Gedeelte buiten het ruilverkavelingsgebied nog kenmerken van de 18de eeuw : percelering, wegenpatroon. Omgeving Marionetteberg - Smokkelplt : percelering zoals herkenbaar op Ferraris is nog vrij goed bewaard en herkenbaar op de orthofoto. De kleine percelen bos die aanwezig zijn op de kaart van Ferraris zijn wel verdwenen. Globaal gezien voor de hele relictzone : de bebouwing was op Ferraris al zeer verspreid, percelering redelijk bewaard gebleven, perceelsranden zo goed als allemaal verdwenen. De streek rond Kooigem : structuur van Ferraris en Vandermaelen nog zeer goed bewaard. Restbossen volgens Ferraris, structuur van de wegen en percelering volgens 18de eeuw. Is rijk aan molens uit de 19de eeuw, verdere verschillende kapellen, hoeves, kanaal, spoorwegberm.

Esthetische waarde:

Vergezichten op Scheldevallei, Vlaamse Ardennen, Leievallei, skyline wordt bepaald door de topografie. Open landbouwlandschap met sterk verspreide bebouwing, weinig perceelsrandbegroeiing (enkel nabij de bebouwing in de lagere delen), beboste topzones, akkerland is dominerend.

Beleidswenselijkheden:

Behoud van het resterende open field karakter van het landbouwgebied, beperken en groeperen van de bebouwing (vooral in het zuidelijk gedeelte), versterken contrasten met de omliggende (gesloten of compartiment-)landschappen en de valleien van Leie en Schelde, versnippering door verstedelijking tegengaan