R30067: Omgeving Mevrouwmolen en Artemeersmolen Kanegem

Verstoring:

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Vormt een uitloper van het Plateau van Tielt, zandleemgronden. Duidelijk gradiënt aanwezig van kouter naar beekvallei. Verschillende beekbosrestantjes terug te vinden.

Historische waarde:

Percelering, wegenpatroon en verspreiding van bebouwing volgens Ferraris. Enkele belangrijke historische hoeven met resten van oude omwalling aanwezig. Oude kouterontginningen aanwezig.

Esthetische waarde:

Talrijke wijdse panoramische vergezichten. Landbouwlandschap met overwegend akkerland, kleine regelmatige en onregelmatige percelering, bomenrijen als perceelsranden of langs beken, sterk verspreide bebouwing.

Beleidswenselijkheden:

Versnippering door infrastructuur, lintbebouwing en verspreiding van (bio)industriële vestigingen tegengaan, versterken van de samenhang en buffering van de visuele verstedelijking door selectieve groenaanplanting