R30014: Graslandgebied Kwetshage

Verstoring: Omwille van de hoge hooiopbrengst worden de hooilanden meer en meer bemest. Spookbrug Nieuwwege.

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Het gebied is een deel van de Oudlandpolders die een vlak en laag gelegen poldergebied vormen. Duidelijk reliëfsinversie aanwezig vor kreekruggen en komgronden. Plaatselijk is het reliëf ook gewijzigd door veen- of kleiwinningen. Het afwateringssysteem bestaat uit een fijnvertakt net van smalle, kronkelende slootjes die gemakkelijk verlanden. Deze polders bleven steeds relatief vochtig en doordat het teveel aan water soms niet vlug genoeg kan worden afgevoerd komen de depressies hier dan ook af en toe onder water te staan. De komgronden van het gebied bestaan voor het grootste deel uit weilanden. Hier merkt men op de natste plekken een bijzonder fraai microreliëf van bulten en pollen. Naast de weilanden komen er ook verschillende vochtige, vaak soortenrijke hooilanden voor. Het hooilandcomplex van Kwetshage is landschappelijk zeer aantrekkelijk door het voorkomen van rietkragen en fraaie jagersbosjes. De waardevolle graslandcomplexen zijn soms gekoppeld aan uitgebekken of uitgeveende percelen.

Historische waarde:

Structuur van de 18de eeuw van het gebied is nog goed bewaard : de huidige toestand is zeer goed vergelijkbaar met de toestand zoals op de kaart van Ferraris en Vandermaelen. Perceleringspatroon duidelijk herkenbaar.

Esthetische waarde:

Overwegend graslandgebied, vrij vlak gebied. Vormt een open landschap met zeer weinig bebouwing. Skyline is topografisch begrensd.

Beleidswenselijkheden:

  • vrijwaren resterende open ruimten door het bundelen van de

versnijdingen en het groeperen van nieuwbouw bij bestaande kernen; - weren van niet grondgebonden landbouw (serreteelt); - behoud van de waardevolle graslanden.