R10042: Ontginningsblok Weelde

Verstoring: Groot deel in ruilverkavelingsgebied gelegen (RVK Weelde).

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Historische waarde:

Eindegoorheide: bij Ferraris en Vandermaelen heide met vennen; bij MGI een darmbordvormig ontginningspatroon bestaande uit bos en ontginningswegen; bosstructuur is nog duidelijk herkenbaar en relatief gaaf (cf. MGI); restanten van vennen zijn in bos opgenomen (Klein Brouwers Goor, Lang Ven, enz.); tussenliggende open percelen landbouwland liggen binnen ontginningsstructuur, maar iedere verwijzing naar vroeger gesloten karakter is volledig verdwenen (geen opgaande begroeiing langs wegen en aan perceelsranden); omliggende akkers hebben schaalvergroting ondergaan. Venskensloop nabij Noordheikant en Fiaasheide: loop is gedeeltelijk in oorspronkelijke staat (cf. MGI); enkele restantjes bos nog aanwezig, doch niet aaneensluitend (cf. MGI). Archeologisch zeer belangrijk gebied. Reeds veel archeologische vondsten gedaan: paleolitische site, mesolitische vondsten en sporen van een nog niet ondezocht Tjongersite nabij Eindegoor, vier Bronstijdgrafheuvels ‘Hoogeindse Bergen’, Neolitische oppervlaktevondsten nabij Litse Heide, urnevondsten ten zuiden van Litven en ten noorden van Langven en vele andere (cf. IAP e.a.). Middeleeuwse motte in dorpskom Weelde, zogenaamde Hof ten Berg.

Esthetische waarde:

Gesloten bosstructuren temidden van open akkerland, aansluitend op dorpskern Weelde. Hoewel authentieke landschappelijke karakter verloren gegaan is, vormt overgang dorp - akkers en weiden - bos een mooi geheel.

Beleidswenselijkheden:

Vrijwaren van verdere ruilverkavelingswerken.