R10102: Bos- en akkercomplex Zwartwater, Kruiskensberg, Herlaar en Merodese Bossen

Verstoring:

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 3

Gaafheid: 3

Historische waarde:

Zwartwater: bij Ferraris heide; huidige bosrestanten dateren van Vandermaelen en MGI; grote ontginningsstructuur (vnl. wegen/dreven) is nog herkenbaar (cf. MGI). Merodese Bossen: bij Ferraris nog heide; bij Vandermaelen ontginning heide (bebossing); nog zeer gave en goed herkenbare structuur (cf. MGI). Hollands Kamp: bij Ferraris reeds ten dele bebost (overige was heide); wegenpatroon (ontginningsstructuur) is nog goed herkenbaar (cf. Vandermaelen en MGI), doch het gebied is nu grotendeels ontbost. Kruiskensberg: bij Ferraris reeds ten dele bebost; huidige perceels- en wegstructuur gaan terug tot Vandermaelen en MGI; op enkele bebouwingselementen na is gebied nog goed intact. Herlaar: bosrestanten en opgaande begroeiing accentueren vroegere perceelsindeling en opbouw wegenpatroon (cf. MGI). Archeologische vondst: Litisch materiaal op Kruiskensberg.

Beleidswenselijkheden:

Vrijwaren van bebouwing.