R30055: Vallei van de Handzamevaart

Verstoring:

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 3

Gaafheid: 3

Wetenschappelijke waarde:

Vormt een oost-west verlopende wig tussen Zandig Vlaanderen in het noorden en Zandlemig Vlaanderen in het zuiden. Het is een brede polderintrusie versmallend naar Handzame toe (tongvormige uitloper). Vormt de benedenloop van de Krekelbeek. Het merendeel van de vallei wordt ingenomen door graas- of hooiweiden, doorsneden door talrijke sloten. Is een uitgestrekte, open vlakte zonder bebouwing. Belangrijk overwinteringsgebied voor avifauna, botanische waarde in randbegroeiingen (relictvegetaties).

Historische waarde:

Smalle geul, vroeger rechtstreeks in contact met de zee, ingepolderd in middeleeuwen, in 1775 gekanaliseerd. In de Handzamevallei monden een aantal NO - ZW - verlopende beken uit, die het hinterland afwateren. Vooral de vallei van de Colvebeek is landschappelijk nog zeer sprekend. Op de rand van de vallei (+5 tot +7,5m T.A.W.) ontstonden langs enkele van die beken nederzettingen, waarvan de meeste tot de vroege middeleeuwen teruggaan. De vol-middeleeuwse verschijningsvorm van zo’n dorp is in Werken goed bewaard gebleven (motte, neerhof met kerk, losse bebouwing errond). Een randweg verbindt deze dorpen.

Esthetische waarde:

Verre panoramische zichten in verschillende richtingen.

Beleidswenselijkheden:

Maximaal behoud van het open landelijk karakter door : niet-grondgebonden landbouw te weren, architectonisch inpassen van nieuwe constructies zodat ze de bestaande vertikale blikvangers niet domineren, bebouwing te beperken tot de renovatie van de bestaande bebouwing, enkel kleinschalige ambachtelijke industrie te stimuleren aansluitend bij de bestaande kernbewoning, het weren van alle lintbebouwing, het behoud van grote open ruimten met weinig lineair opgaand groen, ecologische corridors vooral te associëren met sloten, dijken en wegen, het accentueren van de identiteit tussen de verschillende subeenheden.