Linden

Ankerplaats ID:A20047

Omschrijving

Linden is gelegen ten oosten van Leuven, tussen de steenweg Leuven-Diest en de Chartreuzenberg. Het noordelijke deel van het omschreven gebied omvat een helling met het Ronde Bos, het Bleekbos en de Kratenberg. Het Ronde Bos en het Bleekbos waren op het einde van de 18de eeuw één groot bos maar het strekte zich naar oosten niet zo ver uit als heden. De latere aanplanting dateert uit de tweede helft van de 19de eeuw evenals de dreef tussen de 2 bossen. Taluds en holle wegen komen voor in dit landschap dat naast bossen ook nog akkerland omvat. Het zuidelijk deel omvat naast het agrarisch gebied Sprengel ook de kasteeldomeinen de Beauffort en Beau Séjour. Een groot deel van de bossen in Linden, die in de tweede helft van de 19de eeuw in handen kwamen van graaf de Beauffort werden tijdens de laatste decennia van de 20ste eeuw verkaveld. Deze delen vallen buiten de huidige afbakening. Linden beschikte reeds in de 12de eeuw over een kerk. Vermoedelijk werd deze in 1579 samen met de meeste huizen verwoest. Een nieuwe kerk werd in 1874 door de bliksem getroffen. De huidige bakstenen neoromaanse Sint-Kwintenskerk, naar een ontwerp van L.Jaminé, architect van de provincie Limburg, kwam in 1878 klaar, ze stond in tegenstelling tot de vorige kerk niet meer in het midden van het kerkhof. De herschikking van de dorpskern gebeurde onder impuls van graaf de Beauffort. In het dorp staan nog enkele 18de eeuwse huizen. De pastorij werd gebouwd in 1887, waarschijnlijk door architect Van Arenbergh. Ze is vergelijkbaar met deze van Pellenberg, ontworpen door dezelfde architect. De zijgevel is bijna helemaal effen, in tegenstelling tot de zeer levendig versierde voorgevel. In het begin van de 19de eeuw bezat baron Maximilien Henri Ghislain de Beeckman niet minder dan 320 ha eigendommen te Linden, dit is meer dan de helft van het gemeentelijk grondgebied. Hierbij waren 250 ha akkers en 50 ha bos, grotendeels dennenbos op de flanken en toppen van de Diestiaanheuvels. Amper 4 ha weiland lagen in het dal van de Abdijbeek (soms ook Molenbeek of Roosveldebeek genoemd). Tussen de abdijbeek en de vorige dorpskerk, bevond zich het feodale dorpskasteel, waarvan de vroegste vermeldingen teruggaan tot in de 14de eeuw. De kern van het huidige kasteel de Beauffort, genoemd naar de latere eigenaar, dateert uit de 17de eeuw. De oorspronkelijke opperhof-neerhofstructuur vervaagde. Op het einde van de 18de eeuw werd het kasteel vergroot en geheroriënteerd en verbonden met de pas aangelegde steenweg Leuven-Diest via een lijnrechte 500 m lange dreef. Tegen de kerkhofmuur werd een achthoekige grafkapel gebouwd, die misschien oorspronkelijk als tuinpaviljoen bedoeld was. Een omheinde tuin, meer dan een ha groot, werd als speelhof aangeduid. De half-gesloten kasteelhoeve leunt aan tegen de kerkhofmuur. De oude ringgracht was in de 19de eeuw nog herkenbaar. Baron de Beeckman was verder nog eigenaar van de ‘Negen Bunders’ nabij de abdij van Vlierbeek. Op de ‘Sprengel’ lag een hoeve met 15 ha grond, die in 1859 eigendom wordt van de Leuvense brouwer Carleer, die er 10 jaar later het ‘Rood Kasteel’ laat optrekken. In 1881 wordt graaf Jules-Emmanuel de Beauffort ook eigenaar van dit domein. Hij was intussen al in het bezit van de voormalige eigendommen van de Beeckman. In 1870 krijgt het kasteel de Beeckman, nu Beauffort, zijn huidig uitzicht: een sober neoclassicistisch gebouw. Naast de oude 18de-eeuwse kasteelhoeve werd bovendien een nieuw dienstgebouwencomplex opgetrokken, dat enigszins het uitzicht heeft van een vierkanthoeve. Tijdens deze transformatieperiode werden alle percelen in de omgeving en ten oosten van het kasteel versmolten tot een groot perceel ‘lustgrond’, bijna 6 ha groot. Op het domein was ook een ijskelder aanwezig. In 1884 komt er aan de toegangsdreef langs de steenweg een pittoreske portierswoning bij. De contouren van het park werden grotendeels bepaald door de totpografie en de bodemgesteldheid, met name het zeer vochtige, hydromorfe dal van de Abdijbeek. Het kasteel de Beauffort bevindt zich bij de monding van een colluviaal zijdal, dat afdaalt van uit het zandleemplateau van Pellenberg. De voornaamste as van het kasteelpark de Beauffort wordt gevormd door de dalbodem van de Abdijbeek. Na het dempen van de resten van de oude slotgracht, werd ongeveer 50 m ten westen van het kasteel een nieuwe, spoelvormige vijver met een eilandje aangelegd, die de voorgrond vormt van de belangrijkste vista. Recente aanplantingen hebben deze ruimte versnipperd. In oostelijke richting is het uitzicht in de richting van de nieuwe dorpskern verdwenen door bosjes en bomengroepjes. Ten westen van de dreef - waarvan heel wat bomen de voorjaarsstormen van 1990 niet overleefden - die naar de steenweg toeloopt, ligt het park van het eerder vermelde Rood Kasteel (Villa Beau Séjour of het goed Kerselaer). Het gaat hier om een eclectisch kasteeltje met neogotische elementen. Het geheel biedt een speels, sprookjesachtig beeld, dat nog versterkt wordt door het spiegelbeeld in de nieuwe, tweede vijver die Carleer voor het kasteel liet graven. Het park dat Carleer liet aanleggen omvatte niet alleen de oude ‘lustgronden’ maar strekte zich ook uit over de aanpalende akkers van de ‘Sprengel’. Het vormde een rechthoekig blok van 200m x 500m en reikte bijna tot aan het kasteel de Beauffort. Het kasteel stond centraal opgesteld in een grotendeels open, met bomengroepjes of struikmassieven gestoffeerde ruimte, omgeven door een dichte randbeplanting. Een lusvormig patroon van wegen ontsloot het domein. In 1894 werd 150 m naar het noordwesten toe, buiten de ruimt en het gezichtsveld rond het kasteel, een nieuw U-vormig, bakstenen dienstgebouw opgetrokken.

Landschapswaarden

Wetenschappelijke waarde

De parken rond het kasteel de Beauffort en het Rood Kasteel (‘Beau Séjour’) omvatten een groot aantal oude bomen, soms zeldzame soorten of cultivars.

Historische waarde

De geschiedenis van Linden en de evolutie van de kasteelsite is nog voor een groot gedeelte afleesbaar in de huidige toestand. De macht en invloed van de grootgrondbezitter op het einde van de 19de eeuw, toen het ganse dorp werd herschikt, wordt op treffende wijze geïllustreerd. Het park rond het Rood Kasteel, eern neogotisch pareltje, is een mooi voorbeeld van landschappelijke aanleg.

Esthetische waarde

De schoonheid van de site houdt vooral verband met de hoge kwaliteit van de 19de-eeuwse landschapsarchitectuur en de beboste helling ten noorden van de dorpskern.

Landschapselementen en opbouwende onderdelen

Geomorfologie/hydrografie

Microreliëf:
 • microreliëf
 • talud
Macroreliëf:
 • macroreliëf
 • heuvel
 • holle weg
Hydrografische Elementen:
 • waterloop
 • beek
 • vallei
Moerassige gronden:
 • moeras

Elementen van bouwkundig erfgoed, nederzettingen en archeologie

Koeren en hovingen:
 • tuin
 • park
 • hof
Nederzettingspatronen:
 • nederzettingspatroon
Kastelen, landgoederen en aanhorigheden:
 • kasteel
 • muur
 • omheining
 • ijskelder
 • kasteelgracht
Landbouwkundig erfgoed:
 • hoeve
 • schuur
 • stal
 • wagenhuis
Kerkelijk erfgoed:
 • kerk
 • kapel
 • pastorie

Elementen van transport en infrastructuur

Wegenis:
 • weg
 • pad

Elementen en patronen van landgebruik

Puntvormige elementen:
 • bomengroep
Lijnvormige elementen:
 • dreef
Kunstmatige waters:
 • vijver
Topografie:
 • historisch stabiel
Bos:
 • naald
 • loof

Opmerkingen en knelpunten

Enkele gebouwen nij de kerk, aan de rand van het Ronde Bos en de Kratenberg.