R30013: Poldergebied Klemskerke - Zuienkerke

Verstoring: Gedeelte onder de Noordlede valt in ruilverkavelingsgebied (Houtave 30/10/86 en Paddegat 17/12/93). De dominante akkerbouwzones die overeenkomen met de kreekruggronden zijn hierdoor ingrijpend gewijzigd, voornamelijk inzake perceleringspatroon en daarom niet opgenomen in de relictzone. Het gebied van de ruilverkaveling Houthave onderging ook veranderingen inzake bodemgebruik (bemaling) en ontsluiting. Een aantal weilanden zijn verder omgezet in akkerland.

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 1

Wetenschappelijke waarde:

Oudlandpolders, microreliëf, historisch graslandgebruik. De graslandcomplexen hebben talrijke sloten en afwateringslaantjes die zorgen voor een geschakeerd en vrij microreliëfrijk aspect. De waardevolle graslandcomplexen zijn soms gekoppeld aan uitgebrikte of uitgeveende percelen. De vaste bewoningskernen zijn gesitueerd op de kreekruggen : deze zijn hoger gelegen, hebben een draagkrachtigere bodem en er komt drinkbaar grondwater voor. Sommige delen belangrijk als broedgebied voor weidevogels en als overwinteringsplaats voor ganzen. Verschillende vegetatietypes worden onderscheiden in de relictzone en zijn plaatselijk van grote waarde.

Historische waarde:

Drooggelegd vanaf de 8ste eeuw. Romeinse verkaveling op de kreekruggen Houtave. Bewoningskernen vooral gesitueerd op de kreekruggen. In de late middeleeuwen werden ook de bodemkundig minder gunstige gronden bewoond. Verschillende restanten van verlaten middeleeuwse bewoningssites met walgrachten zijn nog goed herkenbaar. De vrij ordeloze ontginning van het gebied weerspiegelt zich nog steeds in het perceleringspatroon. Dit is te zien aan de onregelmatig blokkige percelen in het weidegebied. Gedeelte van Speie vormt op de Ferrariskaart een open, moerassig weilandgebied. Percelering van de weilandcomplexen is nog goed bewaard alsook de loop van de verschillende grachten aanwezig in het gebied. Dominante weilandzones (komgronden en overdekte kleiplaatgronden) zijn door de ruilverkaveling slechts beperkt gewijzigd. Verschillende waterlopen kunnen aangeduid worden als lijnrelict. Dorpskernen en omwalde hoeven met historisch belang aanwezig in de relictzone (beschermde monumenten).

Esthetische waarde:

Wijdse panoramische zichten in vele richtingen, skyline van de kust en Binnen-Vlaanderen is meestal zichtbaar. Het bodemgebruik blijft zeer nauw verbonden met de bodemgesteldheid : akkerbouw vindt men vooral terug op de kreekruggronden, terwijl in de (plaatselijk uitgeveende) komgronden, de uitgebrikte zone van de vroegere steenbakkerij en de oude kleiplaatgronden gedomineerd worden door graslandgebruik. Kleine onregelmatige percelering, afgerond, aanwezigheid van vele kronkelende beken en wegenpatroon, overwegend weilanden. De graslandcomplexen zijn intern weinig ontstoten. Open landschap : buiten de opgaande groenelementen langs het kanaal en de schaarse erfbeplanting rond de polderhoeven komt er weinig of geen punt- en lijnvormige groenelementen voor. De kronkelende verbindingswegen vormen in ruime mate de loop van de kreekruggen.

Beleidswenselijkheden:

Vrijwaren van de resterende open ruimten door het bundelen van de versnijdingen en het groeperen van nieuwbouw bij bestaande kernen, weren van niet grondgebonden landbouw (serreteelt). Vrijwaren van de landschappelijke aard en het areaal aan permanent, structuurrijk grasland.