R10033: Bovenloop van de Mark

Verstoring:

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 3

Gaafheid: 3

Historische waarde:

Valleigebied stroomopwaarts Volmolenbrug (Minderhout) is grotendeels bewaard gebleven. De vallei wordt nog gekenmerkt door kleine percelen, waarvan perceelsrichting en -structuur nog herkenbaar is, enkele gave dreven, herkenbaar wegenpatroon en restanten opgaande perceelsrandbegroeiing en bosjes, wat herinnert aan vroeger gesloten karakter (cf. Ferraris, Vandermalen, MGI). De Mark kent nog haar oorspronkelijke meanderende loop. Vallei van de Kleine Mark en de Bolkse Beek sluit op de Markvallei aan. Het gesloten karakter is er nog bewaard door resten perceelsrandbegroeiing en bosjes; perceelsstructuur van akkers en weilanden zijn nog klein en relatief gaaf (cf. Ferraris, Vandermaelen en MGI). Open akker Achtel: aansluitend op het valleigebied, ten oosten van Achtel gelegen. Archeologisch belang: préhistorische begraving (urneveld) en middeleeuwse bewoning ten zuiden van Treslong Hoeve en ten zuiden van stenen windmolen van Hoogstraten, préhistorische bewoningssporen nabij Keerschot, gepolijste silex bijlen nabij Hunsdijk, préhistorische bewoning nabij Neerven en Wortel, préhistorische bewoning nabij Papenvoortse Brug - Steenheuvelheyveld, Neolithische bewoning en post-middeleeuws aardewerk nabij Papenvoort, Diepte en Steenheuvelheyveld en préhistorische begraafplaats (urnenveld) op Lochtenberg (slechts gedeeltelijk in de vallei van de Mark).

Esthetische waarde:

Gesloten valleigebied is visueel goed te onderscheiden van de hoger gelegen gronden. De Mark verbindt diverse specifiek landschappelijk waardevolle gebieden (ankerplaatsen). Haar meanderende loop en begeleidende kleinschalige percelen zijn opmerkelijk in het sterk geuniformiseerde Noorderkempen.

Beleidswenselijkheden:

Kleinschaligheid en geslotenheid van het valleigebied en de meanderende loop van de Mark en zijriviertjes behouden. Ruilverkaveling voorkomen.