R10072: Vallei van de Wamp

Verstoring: Vallei sterk verstoord door ingrijpende ruilverkavelingswerken (RVK Arendonk, Oud Turnhout en Kasterlee III).

Herkenbaarheid: 1

Samenhang: 1

Gaafheid: 1

Historische waarde:

Wamp is een grotere beek die kennelijk deels de oude bisdomgrens Luik-Kamerijk markeerde en vermoedelijk ook de eerste grens was van het Markgraafschap van Antwerpen (ca. 1000 AD) tegen de invloedsfeer van Utrecht. Hier lag ergens de Turnhoutervoorde. Merkwaardigerwijze hoorde het ‘Luikse’ Schoonbroek toch bij Turnhout. Vallei doorheen Arendonk: loop wordt op enkele plaatsen geaccentueerd door opgaande begroeiing, herinnerend aan eertijds gesloten karakter (cf. Ferraris, Vandermaelen en MGI); nabij Lekkerse Dammen mondt Vaartloop of Goorke uit in Wamp wat door vochtige ruigte wordt geaccentueerd (bij Ferraris was dit een vengebied dat via Goorke in verbinding stond met ander vengebied, nu Rode Del). Vallei nabij Priorij van Corsendonk: meanderende loop is verdwenen; restanten van bospercelen zijn de laatste getuigen van het vroegere gesloten karakter van de vallei (cf. MGI); domein van de Priorij van Corsendonk sluit aan op Wampvallei. Vallei nabij ‘s Hazengoorheide: bij Ferraris en Vandermaelen nog hoofdzakelijk heide; herkenbare bosrestanten met ingesloten landbouwpercelen die schaalvergroting hebben ondergaan (cf. MGI); gedeeltelijk verstoord door industrie.

Esthetische waarde:

Sterk verminkte vallei met enkele herkenbare stukken.