R10071: Bos- en akkercomplex Klotkuilheide - Schrieken

Verstoring: Aarleheide is grotendeels aangetast door verkavelingen.

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 3

Gaafheid: 2

Historische waarde:

Aarleheide - Klotkuilheide: restant ontginningsstructuur (bos) ter hoogte van Aarleheide en bos op Klotkuilheide zijn nog herkenbaar (cf. MGI); tussenliggende landbouwpercelen hebben schaalvergroting ondergaan; wegenpatroon is nog relatief gaaf (cf. MGI); ter hoogte van de ‘Bedafsche Heide’ nog restant van langgerekte percelen met perceelsrandbegroeiing (cf. MGI). De Schrieken: bij MGI het Oud Heiveld genoemd; kasteel en park zijn gaaf en goed herkenbaar; de bijhorende ontginning is nagenoeg intact; ten westen van Schrieken sluit een zone aan met kleinschalige landbouwpercelen met veel opgaande begroeiing en perceelsrandbegroeiing (cf. MGI); enkel ten oosten van Schrieken oprukkende landbouw met grootschalige, open akkers. Archeologische vondsten: zone met litisch materiaal ter hoogte van Klotkuilheide en Bedafse Brug en pre- of protohistorisch bewoning en/of begraving in Oud Heiveld (Schrieken).

Esthetische waarde:

Domein De Schrieken met systematisch aangelegd bos valt op in het overigens vlakke en open landschap.

Beleidswenselijkheden:

Vrijwaren van ruilverkavelingswerken.