R10096: Vallei van de Grote Nete

Verstoring: Albertkanaal, Kanaal Dessel-Schoten, E313 en andere infrastructuren doorsnijden vallei.

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 3

Gaafheid: 3

Historische waarde:

Vallei wordt grotendeels gekenmerkt door duidelijk herkenbare valleigronden (cf. MGI) afgewisseld met stukken waar perceelsstructuur onherkenbaar is of schaalvergroting heeft ondergaan; Grote Nete kent nog een sterk meanderende loop. Vallei ter hoogte van Gestelhof en Ramelenhof: vroegere hooilanden en vochtige weilanden zijn nu akkerland geworden, algemene perceelsrichting en grachtenpatroon zijn nog goed herkenbaar, doch perceelsindeling is gewijzigd en ze zijn moeilijk te onderscheiden van hogergelegen cultuurgronden (cf. MGI). Vallei tussen Kruiskensberg en Bernum: over het algemeen is vroegere beemdenstructuur nog af te lijnen (cf. MGI); ter hoogte van Kruiskensberg nog goed herkenbare perceelsstructuur (cf. MGI), met bijzondere aandacht voor recent uitgebaggerde oude Netemeander in beschermd landschap gelegen; meer stroomopwaarts hebben valleigronden eerder schaalvergroting ondergaan (cf. MGI). Vallei ter hoogte van Zammel: meanderende loop van Grote Nete wordt begeleid door gesloten valleilandschap; herkenbare en zeer gave perceelsstructuur (langgerekt en smal) hoofdzakelijk bebost en met veel restanten van opgaande begroeiing (cf. MGI). Vallei van Males Broek tot Bels Broek: herkenbare perceelsstructuur met resten van opgaande randbegroeiing en vele kleine vijvertjes (cf. MGI); perceelsrandbegroeiing en bosjes zorgen voor gesloten karakter; bij MGI is Males Broek groot wateroppervlak tussen Grote Nete en Scherpenbergloop. Vallei ter hoogte van Scheps: Hanske Selsloop mondt uit in Grote Nete; vallei is iets moeilijker herkenbaar; op enkele specifieke plaatsen echter is perceelsstructuur nog relatief gaaf en herkenbaar en vertoont nog resten van opgaande begroeiing (cf. MGI); kleine vijvertjes ter hoogte van uitmonding Hanske Selsloop in Grote Nete is toegenomen (cf. MGI). Vallei ter hoogte van Schoors - Ongelberg: goed herkenbare gesloten vallei; sterk meanderende loop; langgerekte perceelsstructuur is nog goed herkenbaar en voorzien van randbegroeiing (cf. MGI). Vallei ter hoogte van De Most: bij Ferraris vengebied en heide grenzend aan beemden in een smal valleitje; bij Vandermaelen aanzet tot ontginning van de hei die aan de vallei grenst; perceelsstructuur en wegenpatroon zijn nog relatief gaaf en goed herkenbaar (cf. MGI). Vallei ter hoogte van Heist-op-den-Berg (‘Netevallei te Hallaar’): gesloten valleigebied met aansluitend hogergelegen cultuurland voorzien van resten opgaande begroeiing en met herkenbare perceelsstructuur (cf. MGI); relicten van het oorspronkelijk alluvium, zoals het er eeuwen lang uitzag; van oudsher werden de drassige gronden gebruikt als graasweide voor het vee en als hooiland; kenmerkend voor hogergelegen gronden nabij Hallaar en te Vossekoten en Wieshagen zijn de kleinere percelen, gescheiden door houtwallen, houtkanten en dreven. Vallei ter hoogte van Booischot: Herenbossen bij Ferraris reeds bos, bij Vandermaelen aanzet herbebossing en aanleg huidige wegen, nu nog herkenbare en gave structuur (cf. MGI); beemdenstructuur nog herkenbaar met restanten bos (cf. MGI). Vallei van de Steenkesbeek: nog natuurlijke loop van de Steenkesbeek en de beemden in het NO deel van het landschap zijn elementen die getuigen van een eeuwenoud verleden. Vallei ter hoogte van Herselt: op rechter oever vroegere beemdenlandschap grotendeels ingenomen door opgaand groen (cf. Ferraris, Vandermaelen en MGI) en Kwarekken heeft herkenbare perceelsstructuur, vroegere beemden zijn nu bos (cf. Ferraris en MGI); op linker oever valleigronden hebben perceelsvergroting ondergaan (cf. MGI). Vallei ter hoogte van Varendonk: mooi en zeer gaaf kasteeldomein van Merode (cf. Ferraris en MGI); hoofdzakelijk gesloten beemdenlandschap (cf. MGI). Archeologische vondsten: Lithisch materiaal en Romeinse site (palen, aardewerk, brons en glas) langs de Nete ter hoogte van Netekant; Litisch materiaal, Late-Ijzertijdbewoning, Ijzertijd grafveld te ‘Hemelberg’ in Oosterlo (grotendeels in relictzone gelegen gaande van Oosterlo tot Zammel); lithisch materiaal, lanspunt uit Bronstijd (in ‘Lange Zillen’) en oude houten brugresten (uit Nete gehaald) in vallei ter hoogte van Malesbroek; zones met lithisch materiaal in ‘Kannuniksdijk’, ‘Kruiswacht’ en ‘Genepas’; lithisch materiaal en Romeins aardewerk in ‘Lil’ (slechts gedeeltelijk in relictzone gelegen); lithisch materiaal, rijk brandgraf en Romeinse nederzetting in ‘Straalse Bossen’ (slechts klein stukje in vallei gelegen).

Esthetische waarde:

Duidelijke en grote riviervallei met sterk meanderende rivier en grotendeels intacte valleigronden; gesloten karakter van vallei is op diverse plaatsen nog goed bewaard. Netevallei te Hallaar: esthetische waarde wordt bepaald door afwisseling van bossen, broekbossen, hooilanden, weilanden en akkers, gescheiden door houtwallen, houtkanten, bomenrijen, dreven, beken en grachten; geheel sluit mooi aan bij Netevallei te Itegem in noorden en te Booischot in zuiden. Vallei van de Steenkesbeek: esthetische waarde wordt bepaald door homogeniteit van het gehele landschap met open graslanden en akkers, afgewisseld met struwelen, bossen en boomgaarden, met zeer weinig visueel storende elementen.

Beleidswenselijkheden:

Behoud gesloten karakter van vallei; vrijwaren van bebouwing en verdere versnippering door infrastructuren.