R40023: Kloosterbos - Ramonshoek

Verstoring:

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Gelegen op de dekzandrug Maldegem-Stekene, geomorfologische waarde. Vormt een duidelijke overgang naar het Krekengebied van Overslag ten noorden en de Moervaartdepressie ten zuiden van de relictzone.

Historische waarde:

Resten van groter boscomplex volgens Ferraris. Bos Ramonshoek : idem op Ferraris. Omliggende percelen : opstrekkende, strookvormige percelen cfr Ferraris, kleine percelen met perceelsranden ten westen van Overslag. Toestand ook duidelijk herkenbaar op Vandermaelen en MGI 1/20,000.

Esthetische waarde:

Is gelegen op een weinig uitgesproken dekzandrug met compartimenten bossen en open landbouwland. De doorkijken en open ruimten zijn meestal van matige tot kleine omvang. Het zuidelijke deel van de relictzone wordt ingenomen door bosgebied : Kloosterbos, bosgebied Langelede. Meer noordelijker (gebied ten noorden van de expresweg Antwerpen - Knokke) een gecompartimenteerd landschap van kleine percelen bos en landbouwland, zowel weiland als akkerland. Regelmatige percelen, zeer weinig perceelsranden.

Beleidswenselijkheden:

Controle op het recreatieve gebruik en op de bebouwing, vnl. m.b.t. de weekendverblijven. Accentueren grenzen met de Zeeuwsch-Vlaamse polders en de Moervaartdepressie. Verbinden boscomplexen en toevoegen lineair groen is aangewezen.