R40015: Oostelijk deel van cuesta van Zomergem

Verstoring: Gedeelte van de relictzone valt in het ruilverkavelingsgebied.

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 1

Wetenschappelijke waarde:

Gedeelte van de cuesta van Zomergem - Oedelem. Langgerekte en zwak golvende asymmetrische heuvelrug met enkele toppen tot bijna 30m. Behoort tot de Vlaamse Zandstreek, heeft echter een mozaïek van bodems : zuiver zand, lemig zand en zandleem, klei. Ondiepe tertiaire klei geeft stuwwatergronden.

Historische waarde:

Zomergem-Boven : grafheuvels uit de bronstijd en Romeinse site. Ursel-Konijntje, Roze : grafheuvels uit de bronstijd en Romeinse site. Zomergem, Schuttershoek : grafheuvels uit de bronstijd. Gebied rond Ronsele : op Ferraris een boscomplex aanwezig, nu nog enkele resterende kleine percelen bos aanwezig. Resten van perceelsranden nog aanwezig.

Esthetische waarde:

Golvende topografie met uitgesproken steilrandbegrenzing. Een gecompartimenteerd landschap met een patroon van bossen en open landbouwgebieden. Beperkt aantal weidse maar gerichte vergezichten langs de steilranden op de omliggende gebieden. Lineair groen is sterk ruimtebepalend en soms ruimtebegrenzend, met begrensde ruimten van kleine tot middelmatige omvang. Gebied rond Ronsele : twee hoger gelegen punten vormen uitzichtpunten.

Beleidswenselijkheden:

Behoud landelijk karakter door afremmen van nieuwe lintbebouwing. Vrijwaren zichten van en naar het cuestafront. Verbeteren verbindingen tussen boscomplexen.