R30071: Baliekouter

Verstoring: Gedeelte is gelegen in ruilverkavelingsgebied (Sint-Baafs-Vijve) maar richting van de percelering, verpreiding van de bebouwing en wegenpatroon nog vrij gaaf.

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 1

Gaafheid: 1

Esthetische waarde:

Op de Baliekouter overwegend akkerland, gedeeltelijk bebost.

Beleidswenselijkheden:

  • vrijwaren relicten open ruimten; afremmen volledig dichtslibben;

actieve landschapsbouw; - versnippering door infrastructuur en verspreiding van (bio)industriële vestigingen tegengaan; - versterken van de samenhang en buffering van de visuele verstedelijking door selectieve groenaanplanting