R40024: Plassen - Heidebos

Verstoring: Gedeelte van de relictzone valt in het ruilverkavelingsgebied.

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Heidebos is gelegen op de stuifzandrug. Overgang naar de akkers met een scherpe overgang via een steilrandje.

Historische waarde:

Restanten van heide en schrale graslanden aanwezig in het Heidebos. Gedeelte van de stuifzandrug werd in de 18de -19de eeuw herbebost.

Esthetische waarde:

Is gelegen op een weinig uitgesproken dekzandrug met compartimenten bossen en open landbouwland. De doorkijken en open ruimten zijn meestal van matige tot kleine omvang. Bossen, heide en graslanden.

Beleidswenselijkheden:

Controle op het recreatieve gebruik en op de bebouwing, vnl. m.b.t. de weekendverblijven. Accentueren grenzen met de Zeeuwsch-Vlaamse polders en de Moervaartdepressie. Verbinden boscomplexen en toevoegen lineair groen is aangewezen.