Ieperse Vesting - Verdronken Weide - Zillebeekse vijver - Palingbeek - Vierlingen

Ankerplaats ID:A30038

Omschrijving

Deze ankerplaats bevindt zich ten zuidoosten van de stad Ieper en bevat een deel van haar oude vestingwallen. Ze strekt zich uit van Hollebeke in het zuiden langs de Palingbeek/ kanaal Ieper-Komen naar de Verdronken Weide en de Zillebeekse vijver in het noorden. Het bos en jachthuis de Vierlingen vormen de westelijke grens. Ze wordt gestructureerd en gedomineerd door het kanaal Ieper-Komen en door de vestingwallen rond Ieper. Sinds de middeleeuwen is Ieper een belangrijke handelsstad (geweest) die via de Ieperlee in verbinding stond met de Ijzer (en de Noordzee) en via een weg in verbinding met Komen (aan de Leie). Rond 1860 besliste men een kanaal tussen Ieper en Komen te graven (in de bedding van de toenmalige Palingbeek) waarbij men het interfluvium tussen Ijzer en Schelde-Leiebekken moest doorsteken. Dit interfluvium loopt van de Westvlaamse heuvels (rond Kemmelberg) over de heuvel van Wijtschate naar Hollebeke, Zonnebeke en Plassendale en heeft in de ondergrond zandige sedimenten van de formatie van Gent en onderaan de Ieperiaanklei. Ter hoogte van Hollebeke ligt het kanaal naast de oude spoorwegbedding tussen Ieper en Komen die nu als fietspad gebruikt wordt. Het kanaal heeft aan weerszijden een dijk begroeid met laag struweel. In het kanaal staat rietvegetatie waardoor het rechte tracé van het kanaal visueel opvalt. Het kanaal Ieper-Komen is nooit gebruikt geweest als kanaal omdat de kanaalsleuf stroomafwaarts van Hollebeke telkens opnieuw toezakte door de onstabiele ondergrond. De zandige afzettingen van de formatie van Gent begonnen immers door de natte omstandigheden en door de steile taluds af te schuiven op de kleiige formaties van Tielt en Kortrijk die dienst deden als slierbaan. Tot net voor WOI poogde men om het kanaal uit te graven maar uiteindelijk stopte men de werken. Het resultaat was een diepe smalle sleuf dóór de interfluviale kam met langs de hellingen talrijke sporen van verglijdingsfenomenen, kleine bronniveau’s langs de hellingen, een onafgewerkt kanaal met een tiental sluizen erop waarbij men de natuur haar gang liet gaan. De Palingbeek valt visueel op in het landschap door de begeleidende loofbomen en struiken langs de steile wanden van de sleuf. Verspreid in het bos liggen enkele open stukken met lagere begroeiing door beheer, door de andere bodemcondities,… Het kanaal heeft dankzij haar natuurlijk en gradueel oeverprofiel een ongestoorde gradiënt van watervegetatie naar verlandingsvegetatie met specifieke en zeldzame flora. Dit groene lint vormt ook voor talrijke fauna een ideale biotoop. De Palingbeek is een natuurreservaat en heeft tijdens de zomermaanden een belangrijke recreatieve functie. Ten noordoosten heeft het een zeer lange en brede oprijlaan met dreven die sterk opvallen in dit open landbouwgebeid. Door dit kanaal werd de waterhuishouding in het gebied ook gewijzigd waarbij enkele beken die tevoren naar Leie afwaterden (o.a. Rozebeek), momenteel uitmonden in de Palingbeek en naar het Ijzerbekken stromen. Ten zuidwesten van het natuurreservaat ligt het kasteel de Palingbeek aan de gelijknamige oorspronkelijk beek. Langs de beek staat een loofbosje rond enkele vijvers, ontstaan door afdamming van de beek. Vlakbij ligt een golfterrein. In de ondergrond zitten nog talrijke mijntrechters uit WOI. Ten noorden ervan ligt het naaldbos de Twaalf Gemeten aansluitend op het gemengd bos rond jachthuis de Vierlingen. De Twaalf gemeten bevindt zich op gronden die voor landbouw marginaal zijn door de klei in de ondergrond. Het Vierlingenbos draagt talrijke sporen en relicten van WOI; langs deze flank aan de spoorwegbedding liggen namelijk Duitse kazematten en betonnen schuilplaatsen, bomkraters, enz.. Hill60 is een oorlogsmonument met voorgaande oorlogsrelicten. Het bos de Vierlingen heeft een wegenpatroon (soms met dreven) dat een bepaalde stervorm heeft. Ten westen van dit domein ligt het Molenbos op een helling waar de Ieperiaanklei dicht tegen de oppervlakte ligt. Het bestaat voornamelijk uit lofbomen met enkele gemengde percelen ook tussen. Het heeft een geometrisch wegenpatroon dat benadrukt wordt door dreven. In het Molenbos ontspringt de Klijtgatbeek die voor watertoevoer zorgt naar de Zillebeekse vijver en de vestingwallen. Deze bossen (behalve jachtdomein) vormen verspreide bosrestanten van een groter boscomplex dat op de Ferrariskaarten vermeld is. Tijdens WOI werden deze bossen vernield of gekapt en tijdens WOII werden ze gekapt als brandstof. Dus de aanwezige bomen zijn ongeveer een halve eeuw oud. Het omgevende landbouwland heeft een open karakter met verspreid enkele hoeves, ommuurde militaire kerkhoven en kleine depressies als resten van bomkraters. Langs de Ieperlee ligt nog de hoeve het Lankhof met vlakbij een intacte mottesite met gracht. Meer naar het noorden ligt het militair kerkhof “Bedford Cemetry” vlakbij enkel kasteelruïnes. Het gebied rond de Verdronken weide en de vestingwallen van Ieper hangen archeologisch en geomorfologisch samen. Dit gebied heeft in de ondergrond alluviale afzettingen volgens de geologische kaart en vormt een natuurlijke depressie. De beken uit de omgeving (Bollaertbeek, Klijtgatbeek, Pollepelbeek, Verdronken Weidebeek) stromen naar de Verdronken Weide toe en staan via de Ieperlee in verbinding met de gracht van de vestingwallen. De Verdronken Weide vormt nog steeds een aaneengesloten complex van grasland dat tijdens de wintermaanden deels overstroomd is. Van de vroeger perceelsrandbeplanting rest zeer weinig; de perceels- en grachtenstructuur wordt wel benadrukt door rietkragen in de grachten. Sommige beken hebben langs hun loop nog enkele korte bomenrijen. Op basis van opgravingen tussen de spoorweg en de Rijselse Weg (buiten de ankerplaats, ten westen van de Verdronken Weide) vermoedt men dat dit gebied een rijk archeologisch archief heeft van een middeleeuwse buitenwijk van Ieper. Vlakbij ligt hoeve Pollepelhof aan de rand van de Verdronken Weide net buiten de overstroombare weilanden. Het is een historische hofstede bestaande uit losse gebouwen in U-vorm geplaatst. Er is nog een chicorei-ast aanwezig. Vlakbij staat evenwel een recente loods die afbreuk doet aan de esthetische waarde van de hoeve. Vlakbij deze hoeve ligt nog een militair kerkhof. Ten oosten van de weilanden ligt de Zillebeekse vijver die ontstaan is door afdamming van de Vijverbeek sinds de middeleeuwen. Net als de Dikkebusvijver voorzag deze vijver in het drinkwater voor de stad Ieper. De lage ligging van deze omgeving maakte de bergingscapaciteit groter en de afdamming zelf gemakkelijker. Rond de vijver staat een opgaande bomenrij op de dijk die deze vijver visueel benadrukt. Ten noorden van de Verdronken Weide liggen de resten van de vroegere Vaubanvesting rond Ieper. Een gedeelte van de wallen en kasteelgracht zijn zeer goed bewaard gebleven. De stervormige structuur wordt visueel geaccentueerd door de bomenrijen langs de gracht, op de eilandjes en op de muren zelf. Deze vestingwallen vormen één geheel met de VerdronkenWeiden en bieden deze uithoek een meerwaarde.

Landschapswaarden

Wetenschappelijke waarde

De mislukte kanaalsleuf heeft een bijzondere geologische en geomorfologische waarde door de ontsluiting van de formaties van Gent en Ieper en door de talrijke verglijdingsfenomenen langs de hellingen. Dankzij de verscheidenheid van de dagzomende geologische lagen hebben zich bodems met verschillende eigenschappen ontwikkeld met elk hun specifieke spontane flora (hoge en lage begroeiing) en fauna. De hellingen van dit kanaal herbergen een rijkdom aan flora en fauna waarbij de ongestoorde gradiënt van watervegetatie tot landvegetatie aanwezig is. Dit lange kanaal met stilstaand water vormt ook een ideale biotoop voor fauna die waterrijke omgeving verkiest. In het zuiden ligt het interfluvium tussen Ijzer- en Schelde-Leiebekken. Door de lokale afwezigheid van kwartaire afzettingen en de voor landbouw marginale bodemkundige situatie staan sommige bodems sinds lang onder bos (Molenbos, Vierlingen). De Verdronken Weide komt door de lage ligging tijdens de wintermaanden op natuurlijke wijze nog grotendeels onder water te staan. Deze natte, historisch permanente graslanden herbergen een specifieke vochtminnende flora.

Historische waarde

In 1295 werd de Klijtgatbeek afgedamd om een drinkwaterreserve aan te leggen voor de stad Ieper. In 1860 wou men Ieper via een waterweg in verbinding stellen met de Leievallei door het Ieperleekanaal door te trekken tot Komen. Het onafgewerkte en ongebruikte kanaal getuigt van de handelsactiviteit in de streek en vormt samen met de sluizen industrieel-archeologisch erfgoed. De Vaubanvestingwallen van de stad Ieper zijn in het zuiden en westen van de stad goed bewaard gebleven en worden zelfs door bomenrijen benadrukt. De vestingwallen vormen over een groot gedeelte nog steeds de grens tussen de stadskern en het omliggende open gebied. Daarom vormen ze één geheel met de Verdronken Weide. De Verdronken Weide heeft waarschijnlijk in de ondergrond archeologische sporen van een verdwenen middeleeuwse wijk.

Esthetische waarde

Vanuit de omgeving van Ieper heeft men een zicht op de rug van Westrozebeke; op de interfluviale kam heeft men een zicht op Ieper, met de vestingwallen, Verdronken Weide en de Zillebeekse Vijver. De omtrek van de Zillebeekse Vijver wordt geaccentueerd door de omringende bomenrij die sterk opvalt in dit open landschap. De vestingwalllen zijn zeer goed bewaard en hun geometrische structuur is goed herkenbaar en wordt geaccentueerd door bomenrijen; de bomenrijen op de vestingen vormen een visuele grens tussen de stadskern en de open omgeving aan de rand van de stad. De Verdonken Weide hebben door het aaneengesloten graslandcomplex met rietkragen in de grachten én door het natuurlijk overstromingsproces in wintermaanden een grote esthetische waarde met zicht op de vestingwallen en de Zillebeekse Vijver. De kanaalsleuf geeft door haar rechtlijnig karakter, door het grillige microreliëf van verzakking langs de hellingen en door de graduele overgang van water-, oever- tot landvegetatie een grote esthetische waarde.

Sociaal-culturele waarde

De Palingbeek is momenteel provinciaal domein en vormt tijdens de zomermaanden een toeristische trekpleister.

Ruimtelijk-structurerende waarde

Het rechtlijnige kanaal begrenst visueel de ruimte door een lint van riet ten zuiden van Hollebeke, door de hogere begroeiing langs de hellingen van de kanaalsleuf, en door de taluds met begroeiing stroomafwaarts van het provinciaal domein. De boscomplexen benadrukken de interfluviale kam en vormen samen met de hoogteligging van de kam een visuele begrenzing. De Vaubanvestingwallen begrenzen nog steeds grotendeels de morfologische stad en de bruggen over de gracht zorgen voor een concentratie van wegen. De industriezone van de Picanol vormt een blikvanger door de grootte en hoogte van de gebouwen én door de schouw.

Landschapselementen en opbouwende onderdelen

Geomorfologie/hydrografie

Microreliëf:
 • graft
 • talud

langs Palingbeek

Macroreliëf:
 • macroreliëf

interfluviale kam Ijzer- Schelde&Leie

Hydrografische Elementen:
 • beek
 • vallei
Geologie:
 • ontsluitingen

langs de wanden van het kanaal zowel formaties van Gent, kortrijk en Tielt

Elementen van bouwkundig erfgoed, nederzettingen en archeologie

Koeren en hovingen:
 • hof

Lankhof met motte; Pollepelhof

Kastelen, landgoederen en aanhorigheden:
 • kasteel

Kasteel Palingbeek

Militair erfgoed:
 • fort
 • bunker
 • motte

grotendeels uit WOI

Archeologische elementen:

Weiden

Elementen van transport en infrastructuur

Spoorweg:
 • verlaten spoorweg

Ieper - Komen nu als fietspad in gebruik

Waterbouwkundige infrastructuur:
 • kanaal
 • sluis
 • stuw

kan. Ieper-Komen met talrijke sluizen erop; dam voor Zillebeekse vijver

Elementen en patronen van landgebruik

Lijnvormige elementen:
 • dreef
 • bomenrij
 • knotbomenrij

dreef palingbeek; restanten knot/bomenrijen; bomenrijen langs vestingswallen

Kunstmatige waters:
 • vijver

zillebeekse vijver; vijvers bij kasteel Palingbeek

Historisch stabiel landgebruik:
 • meersen

Verdronken Weide

Bos:
 • naald
 • loof
 • hakhout
 • middelhout
 • struweel

Opmerkingen en knelpunten

De lintbebouwing vanuit Hollebeke in verschillende richtingen bedreigt het zicht op het kanaal en op de omgeving. Ook vanuit Ieper bedreigt de lintbebouwing langs de Rijselse Weg het zicht op de Verdronken Weide en omgeving; bijkomende bebouwing langs deze weg moet vermeden worden om het zicht te bewaren en om de gaafheid van dit open weilandcomplex niet te schaden. De lintbebouwing vanuit Zillebeke vormt de hindernis om deze ankerplaats te verbinden met ankerplaats Doelbos Reutelbos. De industriezone Kasteelwijk contrasteert sterk met het landelijke en landschappelijk waardevolle gebied van de Verdronken Weide en met de esthetische en historische vestingwallen. Uitbreiding van deze industrie is af te raden en deze gebouwen moeten gebufferd worden. De Ieerse vestingresten moeten in zoverre gerespecteerd worden dat het aantal bruggen over deze gracht beperkt dient te blijven en dat de constructie in harmonie moet zijn met de historische omgeving. De perceelsradnbegroeiing en de beekbegeleidende bomen- en struikenrijen zijn bijna volledig verdwenen in deze streek en dienen hersteld te worden om de landschappelijke identiteit te behouden. Bebouwing in de Verdronken Weide is uiteraard uit den boze. De nieuwe weg die aan de rand van de Verdronken Weide loopt zorgt voor een visuele verstoring van dit landschap en zorgt voor een hindernis tussen de Vaubanvesting en de Verdronken Weide die nochtans één geheel vormen. Men dient deze weg zo weinig mogelijk te laten opvallen in het landschap door geen verlichtingspalen te plaatsen en geen opgaand groen aan te planten.