R30005: Poldergebied omgeving Hoeve Ter Walle

Verstoring:

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 1

Gaafheid: 1

Wetenschappelijke waarde:

Sluit aan bij relictzone R30004 : Oudemaarspolder en kreekrugpolder ten westen van het kanaal. Behoort bodemkundig gezien volgens de bodemkaart meer tot de Oudlandpolders. Andere wetenschappelijke waarden zie R30004.

Historische waarde:

Sluit aan bij relictzone R30004 : Oudemaarspolder en kreekrugpolder ten westen van het kanaal, beschrijving erfgoedwaarden idem.

Esthetische waarde:

Sluit aan bij relictzone R30004 : Oudemaarspolder en kreekrugpolder ten westen van het kanaal, beschrijving erfgoedwaarden idem.

Beleidswenselijkheden:

Vrijwaren van de resterende open ruimten door het bundelen van de versnijdingen en het groeperen van nieuwbouw bij bestaande kernen, weren van niet grondgebonden landbouw (serreteelt). Tegengaan van ontwikkelingen en vormen van grondgebruik die een breuk vormen in de landschappelijke eigenheid van dit agrarisch gebied.