R27001: Vallei van Zwart Water, Grote-, Kleine- en Middelbeek

Verstoring: Sterke verstoring van de landschappelijke belevingswaarde door Tessenderlo Chemie.

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Een broek gebied met talrijk aantal vijvers/plassen die een hoog fauna en flora diversiteit garanderen.

Historische waarde:

In de beemden verscheen de populieraanplantingen pas op een nadrukkelijke wijze na Van der Maelen, voorheen waren het hoofdzakelijk natte weiden met perceelsrandbegroeiing en op de wat drogere plaatsen akkerlanden hier en daar een perceel bos. Daar waar de weiden en akker niet werden omgezet in populieraanplantingen is er vaak nog heel wat Gebied op Ferrariskaart relatief goed herkenbaar met weilanden met historisch stabiele percelering in de vallei van de Winterbeek en de Wassevense Vliet en akkers op plaggen rondom het gehucht Hulst met oude hoeven (oude gehucht is gelegen ten zuiden van het huidige Hulst).perceelsrandbegroeiing te zien. De perceelsstructuur, bestaande uit rechthoekige percelen loodrecht op de beek, is zo goed als gaaf gebleven Op tal van plaatsen zijn er plassen/vijvers ontstaan (turfputten) tot na MGI, ze zij meestal rechthoekig en loodrecht op de loop van de dichtstbijzijnde beek. Schans : een deel van het bos (westelijk) is historisch (van voor Ferraris). Schaubroek: reeds enkele percelen bos/populieraanplanting

Esthetische waarde:

Een gebied met afwisselend bebossing, beemden met perceelsrandbegroeiing met her en der plassen waar beken en grachten doorvlochten zijn.Sterke verstoring van de landschappelijke belevingswaarde door Tessenderlo Chemie.

Beleidswenselijkheden:

Herwaardering van de beemden ten nadele van de populieraanplantingen.Tegengaan industrialisering.