R12001: Vallei van de Vliet en zijbeken,de Molenbeken te Klein-Brabant en haar kastelen

Verstoring: N16 en spoorweg doorsnijden relictzone; verkaveling ter hoogte van Hof ter Bollen; relictzone ligt gedeeltelijk in ruilverkavelingsgebied (RVK Klein-Brabant).

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 3

Gaafheid: 3

Wetenschappelijke waarde:

Molenbeek: intact meanderende beek; permanent grasland/hooiland; natuurlijk overstromingsgebied;

Historische waarde:

De Vliet stroomafwaarts Oppuurs: percelen het dichtst bij de rivier zijn ingenomen door bos (cf. MGI); overige cultuurgronden wegens open ruimte opgenomen.Heel wat drassige weiden werden na Ferraris en Van der Maelen omgezet in populieraanplantingen. Het landschap is het gaafst in de onmiddellijke omgeving van het kasteel van Groenhof en langsheen de Molenbeek en de Grote Molenbeek. Langsheen de beken behielden de weiden, indien ze niet bebost werden, grotendeels hun perceelsrandbegroeiing. Er kwam geleidelijk aan wel enige bewoning bij sinds Ferraris, sinds de eerste helft van de twintigste eeuw ontstond er lintbebouwing. Kruisheide: het deel dat bij het Hof van Melis behoort is sinds Ferraris niet gewijzigd. Na Van der Maelen werd perceelsgewijs, in verschillende fasen de rest van Kruisheide bebost. Ten zuiden van het Gravenkasteel rond ‘t hof Winterpoel is de percelering sinds Ferraris identiek gebleven. Van het Marselaarkasteel en de dreven zijn geen sporen meer te vinden in het landschap. De vijver die bij de Herbodinnenmolen behoorde is na Van der Maelen verdwenen. Het kasteel van Houtem met haar omgeving is nagenoeg ongewijzigd en vormt met haar dreven een prachtig landschappelijk ensemble. De Vliet stroomafwaarts Puurs: goed herkenbaar valleigebied wegens gesloten karakter; valleistructuur overeenkomstig met Ferraris. Ronnebeek: perceelsstructuur nog relatief gaaf en omringd door restanten opgaande begroeiing (cf. Ferraris). De Heide in Liezele: drevenstructuur en ontginningspatroon zijn overeenkomstig met Ferraris. Lippelose Beek: duidelijk herkenbare vallei met gesloten karakter door bosjes en perceelsrandbegroeiing, goed te onderscheiden van omliggende cultuurgronden (cf. Ferraris, Vandermaelen en MGI). Lippelo met Hof te Melis: duidelijk herkenbare en gave domeinstructuur (cf. Ferraris); herkenbaar wegenpatroon en perceelsstructuur, gesloten landschap (cf. MGI). Molenbeek: duidelijk herkenbare vallei met perceelsstructuur zoals bij MGI en ten dele bij Ferraris; restanten opgaande begroeiing herinneren aan eertijds gesloten karakter van de vallei (cf. MGI); langs vallei ‘Liezelebroek’ gelegen, wat een natuurlijk overstromingsgebied is met historisch permanent grasland. Archeologische vondsten: Ijzertijd en Romeins aardewerk in ‘Kalfort-Steenveld’ (ten noorden van Ezendries); lithisch materiaal, protohistorisch, Laat-Romeins en middeleeuws aardewerk nabij ‘Steentjens’ in Liezele (ten zuidoosten van De Wolf).

Esthetische waarde:

Duidelijke vallei met gesloten karakter.De vele kasteeltuinen/parken vormen mooie ensembles die verspreid liggen in het vaak nog vrij gaaf halfopen landschap van de valleien van de Molenbeek.

Beleidswenselijkheden:

Behoud geslotenheid vallei.Stimuleren van het onderhoud van de perceelsrandbegroeiingen en de KLE, en indien deze verdwenen zijn heraanplanten.