Handzamevaart

Ankerplaats ID:A30062

Omschrijving

Deze ankerplaats strekt zich uit langs de Handzamevaart van Handzame (gem. Kortemark) over Werken en Zarren (idem), tot de lijn Diksmuide-Beerst (gem. Diksmuide). In het zuiden wordt ze voor een groot deel begrensd door de spoorweg Diksmuide – Lichtervelde. De Handzamevallei vormt een lange tongvormige polderintrusie die de grens is tussen zandig Vlaanderen ten noorden en zandlemig Vlaanderen ten zuiden ervan. De polderintrusie van de Handzame wordt breder naar de Ijzer toe omdat er daar twee aparte waterlopen zorgen voor de afwatering: de Handzamevaart loopt in westelijke richting naar Diksmuide en het Zijdelinggeleed loopt in noordwestelijke richting naar Beerst. De laatst genoemde zorgt voor de afwatering van enkele noordelijke zijbeken: de Kamarde-, de Molen-, Vladsohof-, Groene- en Kerkebeek . Langs de valleiranden komen soms taluds of steilranden voor. Deze markeren de grens tussen de holocene sedimenten in de vallei zelf en de pleistocene en tertiaire sedimenten buiten de vallei. De holocene sedimenten bestaan uit getijde- en fluviatiele afzettingen. De Handzame heeft tussen Handzame en de Barisdamhoeve nog een sterk meanderende en natuurlijke loop in een smalle vallei met uitgesproken steilranden. Langs de oevers staan nog enkele bomen, struiken en rietvegetatie. Vanaf de Barisdamhoeve is ze sinds 1775 rechtgetrokken, gekanaliseerd en bedijkt om als transportkanaal dienst te doen. Aanvankelijk heeft ze nog enkele bochten maar vanaf de Ijzeren Brug bij Vladslo gaat ze bijna kaarsrecht naar Diksmuide toe. Stroomafwaarts van Vladslo staan er op de dijken bij de Handzamevaart nog vrij aaneengesloten bomenrijen die de loop van de vaart accentueren in het landschap; elders resten slechts kleine bomenrijen of alleenstaande bomen van de vroegere bomenrijen langs de vaart. Ter hoogte van Zarren komt de Oude Zarrebeek (eveneens rechtgetrokken) in de vallei van de Handzame. Volgens de bodemkaart liggen in de vallei vooral kleigronden die, door hun lage ligging vlakbij de waterloop, zeer natte bodemcondities kennen. Daarom liggen deze landbouwgronden reeds eeuwen grotendeels onder grasland (zowel hooi- als weiland). In de percelen zorgen “lanen” voor de afwatering naar grachten rond de percelen. De grachten zelf vormen een biotoop voor water- en moerasvegetatie. Het perceleringspatroon vertoont stroomopwaarts van Betoosterse Broeken bij Werken smalle percelen dwars op de algemene oost-westoriëntatie van de Handzamevallei; verder stroomafwaarts wordt het een zeer grillig patroon met onregelmatige perceelsvormen. Waar zijbeken in de vallei van de Handzame komen, heeft men een uitloper van grasland langs die zijbeek. Lokaal staan er resten van perceelsrandbegroeiing bestaande uit knotbomen, houtkanten, struiken,…. Het historisch permanent graslandgebruik en het vochtige milieu zorgen voor een zeer rijke vochtminnende flora van lagere plantensoorten. Tegelijk vormen deze uitgestrekte graslanden een belangrijk biotoop voor avifauna dankzij de waterrijke omgeving en de natuurlijkheid van het systeem. Door de afwezigheid van bebouwing en perceelsrandbegroeiing heeft men in de vallei een uitgesproken open landschap dat sterk contrasteert met het meer gesloten en bebouwde landschap aan de valleigrenzen. Ter hoogte van Werken ligt de Hoge Andjoen; dit is een mottesite waar nog duidelijk de typische dorpsstructuur uit de middeleeuwen bewaard is gebleven. Centraal lag het opperhof op een verhoogd terrein waar bij gevaar de dorpelingen bescherming genoten van de heer. Aansluitend lag het neerhof met boerderij en kerk. Rondom lagen verspreid enkele woningen. In Werken is de enorme ophoging van de motte (opperhof) aan de rand van de vallei bewaard gebleven, evenals de kerk op het neerhof omringd door een kerkhof, haag en kruisweg met kapelletjes. De lage bebouwing in de nabijheid vormt geen verstoring door hun kleinschalig karakter en hun weinig opvallend uitzicht. Om de Handzamevaart naar Kortemark te beschermen, werden op bepaalde plaatsen versterkte burchten opgericht. De Barisdamhoeve bevindt zich op een verhevenheid, nabij de rand van de vallei, gedeeltelijk omgracht en getuigt van een dergelijke burcht. Vroeger was hier ook een losplaats voor schepen. De huidige hoeve past bij de omgeving door haar historisch karakter en de weinig storende invloed van nieuwbouw in de omgeving. In de vallei lopen geen wegen tenzij wegen met een noord-zuid oriëntatie die de Handzame kruisen. Ze liggen vaak iets hoger dan de omgeving en hun talud verdeelt de vallei visueel in compartimenten. De Steenstraat tussen Werken en Zarren is een oude Romeinse weg. Langs de valleigrenzen volgen wegen de loop van de vallei en van daaruit vertrekken enkele kleinere, smalle veelal onverharde wegen die in de vallei dood lopen. Nabij de Ijzeren Brug tussen Vladslo en Esen ligt het enigste bosje in de vallei. Het bevindt zich tussen de Handzame en de Molenbeek. Volgens de bodemkaart zou dit stuk ontveend geweest zijn. Momenteel liggen nog enkele grachten en plassen in het stuk. Nabij Esen staat het oud station dat door zijn gaafheid, aparte stijl en de omringende gebouwen in dezelfde stijl, bouwkundig erfgoed vormt. Deze ankerplaats wordt in het westen begrensd door een dreef die ook visueel de Handzamevallei begrenst en een afscheiding vormt met de Ijzervallei.

Landschapswaarden

Wetenschappelijke waarde

De vallei van de Handzame vormt een polderintrusie die ver landinwaarts binnendringt en die de bodemkundige grens vormt tussen zandig en zandlemig Vlaanderen. De vallei zelf wordt visueel afgebakend door het graslandgebruik én door markante steilranden. Stroomopwaarts van de Barisdamhoeve heeft ze nog een zeer natuurlijke en sterk meanderende loop. Het bestendig graslandgebruik, de natte condities en de vele grote en kleine waterlopen maken een zeer rijke, diverse en vochtminnende flora mogelijk. Tegelijk vormen deze overstroombare broeken een belangrijke biotoop voor avifauna.

Historische waarde

De Handzamevaart was een belangrijk historisch transportkanaal door haar grootte en door het diep indringen in het binnenland van de vallei. De goed bewaarde Barisdamhoeve op de ophoging getuigt van de belangrijke economische functie van het kanaal tijdens de middeleeuwen en later. Het graslandgebruik, het percelerings- en grachtenpatroon zijn goed en gaaf bewaard gebleven en maken het landschap herkenbaar. De mottestructuur en de kerk van Werken (site van Hoge Andjoen) vormen een belangrijk en goed bewaard relict als voorbeeld van de middeleeuwse bewoningsvorm.

Esthetische waarde

Het graslandcomplex heeft een hoge esthetische waarde door de uitgestrektheid in de vallei, door het grillig percelerings- en grachten patroon dat visueel benadrukt wordt door rietvegetatie en/of restanten van perceelsrandbegroeiing, én door het contrast met het landschap buiten de vallei. In dit open graslandgebied valt de loop van de Handzamevaart visueel op door de dijken en door de begeleidende bomen- en struiken. De meanderende loop van de Handzame stroomopwaarts van de Barisdamhoeve heeft een natuurlijke aanblik die visueel versterkt wordt door de begeleidende oevervegetatie. De site van de Hoge Andjoen heeft door zijn goed bewaard geheel van historische mottestructuur en kerk, én door de relatie met de vallei, een hoge esthetische waarde.

Ruimtelijk-structurerende waarde

De Handzamevallei en de Handzame zelf zijn ruimtelijk-structurerend voor de percelering en het landgebruik in de ankerplaats waarbij de loop ook visueel geaccentueerd wordt. Door de openheid van de vallei vormt ze een visueel contrasterende structuur tov de omgeving.

Landschapselementen en opbouwende onderdelen

Geomorfologie/hydrografie

Microreliëf:
 • microreliëf
 • talud
Hydrografische Elementen:
 • waterloop
 • beek
 • vallei

Handzamevaart en -vallei; Zijdelinggeleed; Zarrenbeek

Elementen van bouwkundig erfgoed, nederzettingen en archeologie

Landbouwkundig erfgoed:
 • hoeve

Barisdamhoeve

Militair erfgoed:
 • motte

Barsidamhoeve; Hoge Andjoen (Werken)

Kerkelijk erfgoed:
 • kerk

kerk, kerkhof en ommegang in Werken

Archeologische elementen:

Elementen van transport en infrastructuur

Wegenis:
 • Romeinse weg

Steenstraat tussen Werken en Zarren(gem. Kortemark)

Waterbouwkundige infrastructuur:
 • kanaal
 • dijk
 • grachtenstelsel

Handzamevaart; Oude gracht

Elementen en patronen van landgebruik

Lijnvormige elementen:
 • dreef
 • bomenrij
 • houtkant
 • knotbomenrij

restanten van

Topografie:
 • repelvormig
 • onregelmatig
Historisch stabiel landgebruik:
 • permanent grasland
Bos:
 • loof

bosje tussen Vladslo en Esen

Bijzondere waterhuishouding:
 • polder

Opmerkingen en knelpunten

Het open landelijke karakter dient maximaal behouden te blijven door nieuwe, bijkomende bebouwing in de vallei te weren én door de gebouwen aan de rand van de vallei architectonisch in te passen in het landschap om geen storende invloed te hebben op het landschap in de vallei zelf. Daarbij dient tevens het historisch permanent graslandkarakter en de kleinschalige percelering behouden te blijven. Niet-grondgebonden landbouw en tuinbouwbedrijven horen niet thuis in dit landschap. Ten westen van Werken ligt een tuinbouwbedrijf in de vallei en doet afbreuk aan het historisch graslandgebruik. Ten noorden van Zarren vormen enkele loodsen storende elementen omdat zij goed opvallen in het landschap door hun hogere ligging nabij de rand van de vallei.